Dunajská Streda MsZ 19.03.2019

Zasadnutie mestského zaastupiteľstva Dunajská Streda


 • 3. bod Návrh na schválenie uzavretia zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácie medzi mestom Dunajská Streda a Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, 2 a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949. Návrh na
 • 3. Határozati javaslat a nyilvános vízvezeték- és csatornahálózat üzemeltetéséről szerződés megkötésének jóváhagyására Dunaszerdahely Város és a Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, cégjegyzékszám: 36 55
 • 4. bod Návrh na vyjadrenie súhlasu mesta Dunajská Streda k zaradeniu Súkromnej školskej jedálne, Ul.Gyulu Szabóa 936/6C, 929 01 Dunajská Streda, zriaďovateľ: Gastro DS, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, do siete škôl a š
 • 4. Javaslat Dunaszerdahely Város beleegyezésének kinyilvánítására az Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunajská Streda - Dunaszerdahely székhelyű Gastro DS, Kft. által alapítandó Magán Iskolai Étkezde, Szabó Gyula u. 936/6C, 929 01 Dunajská Streda - Dunaszerdahel
 • 5. bod Návrh na vyradenie/zaradenie školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda z/do Siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. (materiál č. 70/2019/4)
 • 5. Javaslat Dunaszerdahely Város hatáskörébe tartozó iskolai intézmény iskolahálózatból történő kiiktatásának és a hálózatba történő beiktatásának jóváhagyására.
 • 6. bod Návrh na vyjadrenie súhlasného stanoviska k zámeru Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku - Cirkevný zbor Dunajská Streda, Námestie J. Kálvina 2/A zriadiť cirkevnú materskú školu na území mesta Dunajská Streda. (materiál č. 71/2019/4)
 • 6. Javaslat beleegyező nyilatkozat kiadására a Dunaszerdahelyi Református Egyházközség, Kálvin J. tér 2/A, Dunaszerdahely Város területén megnyitandó egyházi óvodájának alapítási szándékával kapcsolatban
 • 7. bod Návrh na schválenie dokumentu Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre mesto Dunajská Streda, ktorý tvorí prílohu č.7 Žiadosti o NFP pre projekt s názvom „Rekonštrukcia sociálnych bytov pre potreby projektu prestupného bývania v meste Dunaj
 • 7. Javaslat a Többlépcsős lakhatási modell Dunaszerdahely város részére megnevezésű dokumentum elfogadására, amely az OPLZ-PO6-SC611-2018-2 pályázati felhívás „A dunaszerdahelyi szociális lakások felújítása a többlépcsős lakhatási modell megvalósításához”
 • 8. bod Návrh na predloženie Žiadosti o NFP na SO za účelom realizácie projektu s názvom Rekonštrukcia sociálnych bytov pre potreby projektu prestupného bývania v meste Dunajská Streda, realizovaného v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2018-2. (materiál č. 73/201
 • 8. Javaslat az OPLZ-PO6-SC611-2018-2 megnevezésű pályázati felhívás keretén belüli vissza nem térítendő pénzügyi támogatási kérelem benyújtására, amelynek címe: A dunaszerdahelyi szociális lakások felújítása a többlépcsős lakhatási modell megvalósításához
 • 9. bod Návrh na uznesenie o schválení ďalšieho sobášiaceho. (materiál č. 74/2019/4).
 • 9. Határozati javaslat a házasságkötést végző további személy jóváhagyásáról
 • 10. bod Návrh na predloženie Žiadosti o NFP
 • 10. Javaslat az

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 69
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.10.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
14.10.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Skutočne zdravá konferencia

Skutočne zdravá konferencia

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 69