Dunajská Streda MsZ 16.04.2019

Zasadnutie mestského zaastupiteľstva Dunajská Streda


 • 1. a 2. bod Otvorenie, program
 • 1. 2. Dunaszerdahely Város Képviselő - testület 5. ülése napirendjének elfogadása.
 • 3. bod Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 3. zasadnutia, konaného dňa 19. februára 2019 a zo 4. zasadnutia konaného dňa 19. marca 2019.
 • 3. A 2019. február 19-i és a 2019. március 19-i Dunaszerdahely Város Képviselő-testület határozatainak ellenőrzése
 • 4. bod Odsúhlasenie finančného účtovníctva Mesta Dunajská Streda za rok 2018
 • 4. Dunaszerdahely Város 2018. évi számvitelének jóváhagyása
 • 5. bod Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2019 č.2/2019.
 • 5. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város 2019.évi költségvetésének 2/2019. számú módosítására
 • 6. bod Správa o činnosti Mestskej polície v Dunajskej Strede za rok 2018.
 • 6. Beszámoló a Dunaszerdahelyi Városi Rendőrség 2018. évi tevékenységéről.
 • 7. bod Návrh na odkúpenie stavebných diel „Zástavba IBV v Dunajskej Strede lokalita G-108 obj. SO 02 Komunikácie – Vetva V1A, V2A, V3A a V4A“, „Zástavba IBV v Dunajskej Strede lokalita G-108 obj. SO 04.3 Verejné osvetlenie“, a pozemkov nachádzajúcich sa v
 • 7. Határozati javaslat „Zástavba IBV v Dunajskej Strede lokalita G-108 obj. SO 02 Komunikácie – Vetva V1A, V2A, V3A a V4A“, „Zástavba IBV v Dunajskej Strede lokalita G-108 obj. SO 04.3 Verejné osvetlenie“, infrastrukturális építmények, valamint a Dunaszer
 • 8. bod Návrh na schválenie prenájmu pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 44/254 o výmere 28 m2 a par. č. 44/256 o výmere 19 m2 , v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov a NP Vámbéryho 7453, Dunajská Streda, Nám. Ármin
 • 8. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 44/254. helyrajzi számú, 28 m2 területű és a 44/256. helyrajzi számú, 19 m2 területű, parcellák bérbeadására a Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP Vámbéryho 7453, Dunajská Streda, Vámbéry Ármin
 • 9. bod Návrh na odkúpenie pozemkov vo vlastníctve spoločnosti TESCO STORES SR, a.s., nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1942/65 o výmere 8 m2 , par. č. 1934/13 o výmere 44 m2 , par. č. 1942/17 o výmere 719 m2 , par. č. 1942/16
 • 9. Határozati javaslat a TESCO STORES SR, rt. tulajdonában lévő a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1942/65. helyrajzi számú, 8 m2 területű, 1934/13. helyrajzi számú, 44 m 2 területű, 1942/17. helyrajzi számú, 719 m2 területű, 1942/164. helyrajzi szám
 • 10. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 3463/2 o výmere 13 m2 , v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518
 • 10. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 3463/2. helyrajzi számú, 13 m2 területű parcellának a Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, cégjegyzékszám: 36 361 518, részére szolgalmi joggal történő megterhelé
 • 11. bod Návrh na odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1883/9 o výmere 45 m2 a par. č. 1884/4 o výmere 305 m2 , do vlastníctva mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Euro. (
 • 11. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1883/9. helyrajzi számú, 45 m2 területű és az 1884/4. helyrajzi számú, 305 m2 területű, parcellák Dunaszerdahely Város tulajdonába történő megvásárlására jelképes 1,- Euró vételi árért.
 • 12. bod Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľke Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede na základe výsledkov hospodárenia a plnenia prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny za rok 2018
 • 12. Javaslat a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ igazgatónője éves jutalmának kifizetésére a 2018-as évi prémium mutatók kiértékelése alapján.
 • 13. bod Návrh prémiových ukazovateľov riaditeľky Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára na rok 2019
 • 13. Javaslat a Dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ igazgatójának 2019 -es évi prémiummutatóira
 • 14. bod Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Centra sociálnej starostlivosti na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2018
 • 14. Javaslat a Szociális Szolgáltatások Központja igazgatója éves jutalmának kifizetésére a 2018–as évi prémiummutatók kiértékelése alapján.
 • 15. bod Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Centra sociálnej starostlivosti na rok 2019
 • 15. Javaslat a Szociális Szolgáltatások Központja igazgatójának 2019-es évi prémiummutatóira
 • 16. bod Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov Dunajská Streda na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2018
 • 16. Javaslat az Dunaszerdahelyi Idősek Otthona igazgatója éves jutalmának kifizetésére a 2018 - as évi prémiummutatók kiértékelése alapján
 • 17. bod Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorovDunajská Streda na rok 2019
 • 17. Javaslat a Dunaszerdahelyi Idősek Otthona igazgatójának 2019-es évi prémiummutatóira
 • 18. bod Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Strediska služieb škole v Dunajskej Strede na základe výsledkov hospodárenia a plnenia prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny za rok 2018
 • 18. Javaslat a Dunaszerdahelyi Iskolai Szolgáltató Központ igazgatója éves jutalmának kifizetésére a 2018-as évi prémiummutatók kiértékelése alapján.
 • 19. bod Návrh prémiových ukazovateľov riaditeľa Strediska služieb škole na rok 2019. (
 • 19. Javaslat a Dunaszerdahelyi Iskolai Szolgáltató Központ igazgatójának 2019 -es évi prémiummutatóira
 • 20. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine Strediska služieb škole Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda
 • 20. Javaslat az Iskolai Szolgáltatóközpont, Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely, Alapítólevele 1. sz. függelékének a jóváhagyására
 • 21. bod Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2018
 • 21. A szociális szolgáltatások közösségi tervének 2018-as évi kiértékelése.
 • 22. bod Návrh na začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky 2019 územného plánu mesta Dunajská Streda
 • 22. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Területrendezési Terve – változások és módosítások 2019 – dokumentáció beszerzésének elkezdésére
 • 23. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2019 zo dňa 16. apríla 2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Dunajská Streda
 • 23. Javaslat Dunaszerdahely Város 2019 évi …sz. (2019. április 16.) általános érvényű rendelete a köztisztaság és rend betartásáról Dunaszerdahely Város területén.
 • 24. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2019 zo dňa 16. apríla 2019 o parkovaní nákladných a zvláštnych motorových vozidiel na území mesta Dunajská Streda.
 • 24. Javaslat Dunaszerdahely Város 2019 évi ...sz. (2019. április 16.) a tehergépkocsik és különleges gépjárművek Dunaszerdahely Város területén való parkolásáról szóló általános érvényű rendelete
 • 25. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa 16. apríla 2019, ktorým sa schvaľuje Dodatok č. 3 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda. (
 • 25. Javaslat Dunaszerdahely Város 2019. évi ...sz. (2019. április 16.) általános érvényű rendeletére, amely jóváhagyja Dunaszerdahely Város temetői működési rendjének 3. sz. függelékét.
 • 26. bod Petícia za preloženie miesta konania festivalu Fröccsfest
 • 26. Petíció a Fröccsfest fesztivál helyszínének megváltoztatása érdekében
 • 27. bod Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd v Dunajskej Strede na volebné obdobie 2019 - 2022.
 • 27. Javaslat Dunaszerdahelyi Járásbíróság ülnökeinek a megválasztására a 2019 - 2022 választási időszakra
 • 28. bod Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu s názvom Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Mestského úradu v Dunajskej Strede
 • 28. Javaslat a Környezetvédelmi Alap pályázati felhívása keretén belüli, vissza nem térítendő pénzügyi támogatási kérelem benyújtására, amelynek címe: A Dunaszerdahelyi Városi Hivatal épületének energetikai hatékonyságának növelése
 • 29. bod Návrh na delegovanie zástupcov do Mestskej školskej rady v Dunajskej Strede
 • 29. Javaslat Dunaszerdahely Város Iskolatanácsának tagjaira.
 • 30. a 31. bod Rôzne + Interpelácie
 • 30. 31. Egyéb. 31. Interpelláció.

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 68
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.08.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
12.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
22.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
27.09.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
29.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 68