Dunajská Streda MsZ 25.06.2019

Zasadnutie mestského zaastupiteľstva Dunajská Streda


 • 1. a 2. bod Otvorenie, sprogram, oceňovanie
 • 1. 2,
 • 1. pokračovanie
 • 1. 2.
 • 3. bod Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 5. zasadnutia, konaného dňa 16. apríla 2019
 • 3. A 2019. április 16-i Dunaszerdahely Város Képviselő-testület határozatainak ellenőrzése
 • 4. bod Návrh na schválenie opatrení v súvislosti s činnosťou Strediska služieb škole, Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 51074818
 • 4. Javaslat az Iskolai Szolgáltatóközpont, Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely, azonosítószám: 51074818, tevékenységének biztosításával kapcsolatos intézkedések jóváhagyására
 • 5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa 25. júna 2019 o zrušení Strediska služieb škole, Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda.
 • 5. Dunaszerdahely Város 2019/… (2019. június 25.) általános érvényű rendelete az Iskolai Szolgáltatóközpont, Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely, megszűntetéséről
 • 6. bod Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2019 č.3/2019
 • 6. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város 2019.évi költségvetésének a 3/2019. számú módosítására.
 • 7. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda,par. č. 2669/6 o výmere 20 m2 , v prospech .................., bytom ......
 • 7. Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 2669/6. helyrajzi számú, 20 m2 területű parcellának ...
 • 8. bod Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1942/105 o výmere 294 m2 , par. č. 1942/106 o výmere 202 m2 , par. č. 1942/107 o výmere 436 m2 , par. č. 1942/262 o výmere 229 m2 , vo vlastníctve s
 • 8. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a Tajbor office, s.r.o., Építők útja 5677/7A, 929 01 Dunaszerdahely, cégjgyzékszám: 50 182 684, tulajdonában lévő 1942/105. helyrajzi számú, 294 m2 területű, 1942/106. helyrajzi számú, 202 m2
 • 9. bod Návrh na odkúpenie stavebných diel „Retail box Dunajská Streda – Obchodný dom – SO 12 Rekonštrukcia miestnej komunikácie“, „Príprava územia pre OD ARDIS a CSPHM ARDIS – DS – Hlavná ulica - SO 04
 • 9. Határozati javaslat a „Retail box Dunajská Streda – Obchodný dom – SO 12 Rekonštrukcia miestnej komunikácie“, „Príprava územia pre OD ARDIS a CSPHM ARDIS – DS – Hlavná ulica - SO 04 – Rekonštrukcia okružnej križovatky – VETVA XY“, infrastrukturális épí
 • 10. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosť nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 3879 o výmere 4 379 m2 , v prospech spoločnosti VERTIKAL Invest, s.r.o., Blatná na Ostrove 15, 930 32 B
 • 10.Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 3879. helyrajzi számú, 4 379 m2 területű parcellának a VERTIKAL Invest, kft., Sárosfa 15, 930 32 Sárosfa, cégjegyzékszám: 36 271 055, részére szolg
 • 11. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 843/1 o výmere 23 778 m2 , par. č. 3733 o výmere 4 638 m2 a par. č. 3879 o výmere 4 379 m2 , v prosp
 • 11. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 843/1. helyrajzi számú, 23 778 m 2 területű, 3733. helyrajzi számú, 4 638 m2 területű, 3879. helyrajzi számú, 4 379 m2 területű parcelláknak a Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 8
 • 12. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1888/297 o výmere 134 m2 , par. č. 1888/303 o výmere 974 m2 , par. č. 1888/399 o výmere 787 m2 a par. č. 1888/400 o výmere 592 m
 • 12. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1880/297. helyrajzi számú, 134 m 2 területű, 1888/303. helyrajzi számú, 974 m2 területű, 1888/399. helyrajzi számú, 787 m2 területű, 1888/400. helyrajzi számú, 592 m2 területű parcelláknak a
 • 13. bod Návrh na schválenie uzavretia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1936/40 o výmere 3 814 m2 , par. č. 1936/41 o výmere 776 m2 , par. č. 1936/42 o výmere 320 m2 , par.
 • 13. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1936/40. helyrajzi számú, 3 814 m2 területű, 1936/41. helyrajzi számú, 776 m2 területű, 1936/42. helyrajzi számú, 320 m 2 területű, 1936/43. helyrajzi számú, 826 m2 területű, 1936/61. helyraj
 • 14. bod . Návrh prenájmu nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nachádzajúceho sa v budove Základnej školy Jilemnického ulica č. 204/11 Dunajská Streda, Jilemnického ulica 204/11, 929 01 Dunajs
 • 14. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában levő, a Jilemnicky utcai Alapiskola, Jilemnicky utca 204/11, 929 01 Dunaszerdahely, cégnyilvántartási szám: 36081078, épületében elhelyezkedő n
 • 15. bod Návrh prenájmu nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nachádzajúceho sa v budove Základnej školy Gyulu Szabóa s VJM, Školská ulica 936/1, 929 01 Dunajská Streda, IČ
 • 15. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában levő, a Szabó Gyula Alapiskola, Iskola utca 936/1, 929 01 Dunaszerdahely, cégnyilvántartási szám: 36081019, épületében elhelyezkedő nem lakás jelle
 • 16. bod Návrh na uzavretie Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda medzi Základnou školou Zoltána Kodálya s VJM, Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36086789 ako prenajímateľom a Súkromnou strednou odbornou šk
 • 16. Határozati javaslat a Dunaszerdahelyi város tulajdonában lévő nem lakás jellegű helyiségek bérleti szerződésnek megkötésére a Kodály Zoltán Alapiskola, Komenský utca 1219/1 , 929 01 Dunaszerdahely, cégnyilvántartási szám: 36086789, mint bérbeadó, és M
 • 17. a 18. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Rozpočtovým pravidlám mesta Dunajská Streda, Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Rozpočtovým pravidlám pre rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. (m
 • 17. 18. Javaslat Dunaszerdahely Város költségvetési szabályzata 1. sz. függelékének a jóváhagyásáJavaslat Dunaszerdahely Város önálló jogalanyiságú költségvetési és járulékos létesítményei költségvetési szabályzata 2. sz. függe
 • 17. a 18. bod pokračovanie
 • 18.
 • 19. bod Návrh na schválenie Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda a ďalších členov komisií.
 • 19. Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete képviselőinek és a bizottságok további tagjainak jutalmazásáról szóló alapelvei javaslata.
 • 20. bod Návrh na odvolanie riaditeľov zariadení sociálnych služieb a kultúry v zriaďovacej pôsobnosti mesta Dunajská Stred
 • 20. Javaslat Dunaszerdahely Város fenntartó jogkörébe tartozó szociális és kultúrális intézményei igazgatóinak a visszahívására
 • 21. bod Návrh na zverenie prevádzkovania úložísk pre cyklistov obchodnej spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01 , IČO: 46 31
 • 21. Javaslat a Municipal Real Estate Dunajská Streda, kft., azonosító szám 46 313 834, kereskedelmi társaság megbízására a bici
 • 22. bod Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 627/2018/29 zo dňa 18. septembra 2018
 • 22. Javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 627/2018/29 (2018. szeptember 18.) határozata módosítására és kiegészítésére
 • 23. bod Návrh na schválenie uzavretia Zmluvy o spolupráci v súvislosti s realizáciou výstavby stavebného objektu SO 04 blok C1 – polyfunkčný bytový dom v rámci stavby „Zástavba na Nemesszegskej ulici – Dunajská Streda“ medzi mestom Dunajská Streda a DSGS
 • 23. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város és a DSGS kft., székhely Fő utca 6407/94, 929 01 Dunaszerdahely, azonosítószám: 36776700 és a BGI kft., székhely Fő utca 1538/31, 929 01 Dunaszerdahely, azonosítószá
 • 24. bod Návrh na začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky 2019 územného plánu mesta Dunajská Streda“ – doplnenie
 • 24. Határozati javaslat a „Dunaszerdahely Területrendezési Terve – változások és módosítások 2019“ – dokumentáció beszerzésének elkezdésére – kiegés
 • 25. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........../2019 zo dňa 25. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 18/2018 zo dňa 11. decembra 2018 v znení Všeobecne záväzného nariaden
 • 25. Javaslat Dunaszerdahely Város 2019. évi ...... sz. (2019. június 25.) általános érvényű rendeletére, mellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2019. évi 5. sz. (2019. február 25.) rendeletével módosított 2018. évi 18. sz. (2018. december 11.)
 • 26. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ... /2019 zo dňa 25. júna 2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v
 • 26. Javaslat Dunaszerdahely Város ...... sz. (2019. június 25.) általános érvényű rendeletére a város hatáskörében működő iskolákban és iskolai intézményekben a részleges költségtérítésre irányuló járulék összegének meghatá
 • 27. bod Návrh na zmenu Zásad vydávania a používania Vernostnej karty mesta Dunajská Streda.
 • 27. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Hűségkártyája Alapelveinek módosításáról.
 • 28. bod Návrh na schválenie Programu odpadového hospodárstva mesta Dunajská Streda na roky 2016 - 2020
 • 28. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város 2016 – 2020 időszakra vonatkozó Hulladékgazdálkodási programjának elfogadására.
 • 29. bod Petícia proti situácii vzniknutej v blízkosti budovy Oddelenia cudzineckej polície SR.
 • 29. Petíció a Szlovák Köztársaság Idegenrendészeti osztályának épülete körül kialakult helyzet megoldása érdekében
 • 30. bod Petícia za znovuzavedenie zberného kontajnera na záhradný odpad v záhradkárskej oblasti na Malodvorníckej ceste v Dunajskej Strede
 • 30. Petíció a Kisudvarnoki úton található kertészeti övezetben a zöldhulladék tárolására alkalmas hulladék-gyűjtőedény visszahelyezése érdekében.
 • 31. bod Návrh na schválenie zriadenia odbornej komisie „Szladits Károly Emlékbizottság“ a schválenie členov odbornej komisie.
 • 31. Javaslat a Szladits Károly Emlékbizottság létrehozására és a bizottság tagjainak jóváhagyására
 • 32. bod . Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na II. polrok 2019
 • 32. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2019. évi II. féléves üléseinek időpontjáról.
 • 33. Rôzne (1).
 • 33. Egyéb. (1).
 • 33. Rôzne (2).
 • 33. Egyéb. (2).
 • 33. Rôzne (3).
 • 33. Egyéb. (3).

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 67
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.05.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
30.05.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
06.07.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 67