Dunajská Streda MsZ 23.06.2020

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 • 1. bod Schválenie programu rokovania 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda.
 • 1. Dunaszerdahely Város Képviselő - testület 14. ülése napirendjének elfogadása.
 • 3. bod Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 13. zasadnutia, konaného dňa 19. mája 2020.
 • 3. A Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 10. ülésén (2020. február 25.) és 11. rendkívüli ülésén (2020. március 24.), valamint a 2020. április 22-ei elektronikus eszkö
 • 4. bod Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 812/3 o výmere 36 m2 , v podielovom spoluvlastníctve Alžbety Hervayovej, Ing. Jozefa Hervayho, Ing. Juraja Hervayho a par. č. 843/15 o výmere 36 m2
 • 4. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a Hervay Erzsébet, Hervay József és Hervay György társtulajdonában lévő 812/3. helyrajzi számú, 36 m2 területű és a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő 843/15. helyrajzi számú, 36 m2 terüle
 • 5. bod Návrh na odkúpenie stavebných diel Prepojovacia komunikácia medzi Gabčíkovskou cestou a Malotejedskou ulicou – 1. a 2. etapa; Prepojovacia komunikácia medzi Gabčíkovskou cestou a Malotejedsko
 • 5. Határozati javaslat a Prepojovacia komunikácia medzi Gabčíkovskou cestou a Malotejedskou ulicou – 1. a 2. etapa; Prepojovacia komunikácia medzi Gabčíkovskou cestou a Malotejedskou ulicou
 • 6. bod Návrh na odkúpenie stavebných diel Technická vybavenosť v lokalitách – Z90A, Z90B – SO 02 Komunikácie a spevnené plochy – časť Pozemná komunikácia a chodník – I. etapa
 • 6. Határozati javaslat a Technická vybavenosť v lokalitách – Z90A, Z90B
 • 7. bod Návrh na odkúpenie stavebných diel „Príprava pre územie pre Obchodné domy ARDIS a ČSPH ARDIS – Dunajská Streda – Hlavná ulica I. etapa: SO 05 Prístupová komunikácia
 • 7. Határozati javaslat a...
 • 8. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľnosť vo vlastníctve spoločnosti GROPO Slovakia, s.r.o., nachádzajúcej sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1950/2 o výmere 21 m2 , v prospech mesta Dunajská
 • 8. Határozati javaslat a GROPO Slovakia kft. tulájdonában lévő a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1950/2 helyrajzi számú 21 m2 területű parcellának, Dunaszerdahely Város részére szolgalmi joggal történő megterhelésé
 • 9. bod Návrh na schválenie uzavretia Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Dunajská Streda a Železnicami Slovenskej republiky, so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava,
 • 9. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város és a Szlovák Államvasutak, székhely Klemensova 8, 813 61 Pozsony, cégjegyzékszám: 31 364 501, közötti Szolgalmi jog kialakításáról szóló előszerződés megkötésének jóváhagyására.
 • 10. bod Návrh na schválenie zámeru ďalšieho využitia nebytových priestorov v budove súp. č. 788 (mestské kultúrne stredisko) a pozemku, časť parc. č. 22/1 vo vlastníctve mesta Dunajská Streda za účelom poskytovania reštauračných a pohostinských služieb
 • 10. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő, a városi művelődési központ épületében található, nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a 22/1. helyrajzi számú telek vendéglátási szolgáltatások nyújtása és további felhasználása iránti
 • 11. bod Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2019.
 • 11. A szociális szolgáltatások közösségi tervének 2019-es évi kiértékelése.
 • 12. až 14. bod Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Centra sociálnej starostlivosti Dunajská Streda na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2019.
 • 12 - 14. Javaslat a Dunaszerdahelyi Szociális Szolgáltatások Központ igazgatója éves jutalmának kifizetésére a 2019 –es évi prémiummutatók kiértékelése alapjá
 • 15. bod Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov Dunajská Streda na rok 2020
 • 15. Javaslat a Dunaszerdahelyi Idősek Otthona igazgatójának 2020-as évi prémiummutatóira.
 • 16. bod Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľke Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede na rok 2020
 • 16. Javaslat a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ Dunaszerdahely igazgatójának 2020-as évi prémiummutatóira.
 • 17. bod Návrh na súhlas mesta Dunajská Streda so zaradením Súkromnej materskej školy Montekid, Štvrť svätého Jána, 929 01 Dunajská Streda, ktorého zriaďovateľom je Občianske združenie Montekid, Kútniky 147, 929 01 Kútniky, do siete škôl a školských zariad
 • 17. Javaslat Dunaszerdahely város beleegyezésére a Montekid Magánóvoda, Szent János negyed, Dunaszerdahely, melynek alapítója a Montekid Polgári Társulás, iskolai hálózatba történő besorolásához 2020. szeptember 1-jéh
 • 18. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ......../2020 zo dňa 23. júna 2020 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Centre sociáln
 • 18. Javaslat Dunaszerdahely Város 2020/…. sz. (2020. június 23.) általános érvényű rendeletére a Dunaszerdahelyi Szociális Szolgáltatások Központja által nyújtott szociális szolgáltatások menetéről és feltételeiről.
 • 19. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ......../2020 zo dňa 23. júna 2020 o poskytovaní sociálnych služieb a určení sumy úhrady za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunaj
 • 19. Javaslat Dunaszerdahely Város 2020/..... sz. (2020. június 23.) általános érvényű rendeletére a Dunaszerdahelyi Idősek otthonában nyújtott szociális szolgáltatásokról és a szolgáltatások költségtérítéséről
 • 20. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č...../2020 zo dňa 23. júna 2020 o zrušení Školskej jedálne Jilemnického ulica 204/11 Dunajská Streda ako súčasti Základnej školy Jilemnického ulica číslo 204/11 Dunajská Streda. (materiál
 • 20. Javaslat Dunaszerdahely Város 2020. évi ...sz., (2020. június 23.) általános érvényű rendeletére, amely megszünteti a Jilemnický utcai Alapiskola részét képe
 • 21. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ../2020 zo dňa 23. júna 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 14/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o dani za osobitné užívanie verejného priest
 • 21. Javaslat Dunaszerdahely Város 2020. évi ...sz., (2020. június 23.) általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2018. évi 14. sz., (2018. december 11.) a közterület különleg
 • 22. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č...../2020 zo dňa 23. júna 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 zo dňa 10. februára 2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým oso
 • 22. Javaslat Dunaszerdahely Város 2020. évi ...sz., (2020. június 23.) általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2015. évi 1. sz., (2015. február 10.) a Dunaszerdahely területén működő jogi és természetes személyek-
 • 23. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č..../2020 zo dňa 23. júna 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 8/2013 zo dňa 26. februára 2013 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Duna
 • 23. Javaslat Dunaszerdahely Város 2020/.... sz. (2020. június 23.) általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2013/8 sz. (2013. február 26.) a Dunaszerdahely Város vagyonával való gazdálkodás alapelveiről szóló által
 • 24. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2020 zo dňa 23. júna 2020 o určení názvu ulíc na území mesta Dunajská Streda
 • 24. Javaslat Dunaszerdahely város 2020/.... sz. (2020. június 23-án.) általános érvényű rendeletére Dunaszerdahely Város területén lévő utcák elnevezéséről.
 • 25. bod Návrh na uznesenie o harmonograme zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda na II. polrok 2020
 • 25. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2020. évi II. féléves üléseinek időpontjáról.
 • 26. bod Rôzne. 27. Interpelácie
 • 26. Egyéb.

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 64
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
31.01.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
03.02.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
09.02.2022 | 17:30 SR PRIAMY PRENOS
Marianka ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Marianka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 64