Dunajská Streda MsZ 08.12.2020

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 • Otvorenie, program
 • 1. Dunaszerdahely Város Képviselő - testület 17. ülése napirendjének elfogadása
 • 3. bod Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda zo 16. zasadnutia
 • 3. A Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 16. ülésén (2020. szeptember 29.) hozott
 • 4. bod Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2020 č. 8/2020
 • 4. Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2020 č. 8/2020
 • 5. bod Návrh rozpočtu Mesta Dunajská Streda na rok 2021. (materiál č. 298/2020/17)
 • 5. Dunaszerdahely Város költségvetési javaslata a 2021-es évre
 • 6. bod Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiaci november 2020. (materiál
 • 6. Beszámoló 2020. novemberében befejezett ellenőrzések eredményeiről
 • 7. bod Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, novovytvorenej par. č. 2826/19 o výmere 346 m2 a na nej nachádzajúcej sa spevnenej plochy, vo vlastníctve mesta Dunajská Streda a parcely registra „E“,
 • 7. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő újonnan kialakított 2826/19. helyrajzi számú, 346 m2 területű parcella, valamint a rajta található aszfaltozott felület, és a Dunstav Technik kft. tula
 • 8. bod Návrh na schválenie bezodplatného prevodu pozemkov, par. registra C, par. č. 1981/10 o výmere 40 m2 a par. registra E, par. č. 871/3 o výmere 433 m2 , nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, v prospech mesta Dunajská Streda. (materiál č. 301/202
 • 8. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő, a „C“ nyilvántartásban vezetett 1981/10. helyrajzi számú 40 m2 területű és az „E“ nyilvántartásban vezetett 871/3. helyrajzi számú 433 m2 területű parcellák Dunaszerdahely Város tulajdonába t
 • 9. bod Návrh na odkúpenie pozemkov v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu v záujme realizácie dlhodobo plánovaného strategického zámeru v oblasti rozvoja cyklistickej infraštruktúry mesta Dunajská Streda, t.j. rozšírenia cyklistickej si
 • 9. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Város kerékpárút - hálózata bővítésének hosszú távú stratégia szándékának megvalósítása érdekében jelképes vételi árért történő ingatlanvásárlási szándék elfogadására.
 • 10.bod Návrh prenájmu pozemkov v prospech mesta Dunajská Streda na 99 rokov, za symbolické nájomné 1,- Euro na celú dobu nájmu, za účelom zriadenia lesoparku. (materiál č. 303/2020/17
 • 10. Határozati javaslat erdőpark kialakítása céljából történő földterületek bérletének elfogadására Dunaszerdahely Város részére 99 évre; 1,- Euró jelképes bérleti díjért a teljes bérleti időszakra.
 • 11.a 12. bod Návrh na odkúpenie stavebných diel „GEOREAL LAKÓPARK – OBYTNÁ ZÓNA GEOREAL - Lokalita G 81 - obj. SO 03 Komunikácie“, „GEOREAL LAKÓPARK – OBYTNÁ ZÓNA GEOREAL
 • 11. 12. Határozati javaslat „GEOREAL LAKÓPARK – OBYTNÁ ZÓNA GEOREAL - Lokalita G 81 - obj. SO 03 Komunikácie“, „GEOREAL LAKÓPARK – OBYTNÁ ZÓNA GEOREAL - Lokalita G 81 - obj. SO 08c – Verejné osvetlenie“, infrastrukturális építmények, valamint a Dunaszerda
 • 13. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 379/1, par. registra „E“ o výmere 2 424 m2 ; par. č. 3463, par. registra „C“ o výmere 4 655 m2 ; par. č. 3464/810, par. registra „
 • 13. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a 3251. számú tulajdoni lapon az „E“ nyilvántartásban vezetett, 379/1. helyrajzi számú, 2 424 m2 területű; a „C“ nyilvántartásban vezetett, 3463. helyrajzi számú, 4 655 m2 területű; a „C“ nyi
 • 14. - 16. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1915/169 o výmere 2 495 m2 , v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47
 • 14 - 16. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1915/169. helyrajzi számú, 2 495 m2 területű parcellának a Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, cégjegyzékszám: 36 361 518, részére sz
 • 17. bod Návrh na schválenie uzavretia Dohody o spolupráci a financovaní športového klubu medzi mestom Dunajská Streda a HC DAC Dunajská Streda so sídlom 929 01 Dunajská Streda, Alžbetínske námestie 1203, IČO
 • 17. Javaslat Dunaszerdahely Város és a HC DAC Dunajská Streda székhely Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely, azonosítószám: 50 399 098 közötti együttműködési szerződés megkötésének a jóváhagy
 • 18. bod Návrh na schválenie zástupcu mesta Dunajská Streda do predstavenstva spoločnosti DAC Aréna, a.s., so sídlom Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 854 707. (materiál č. 311/2020/17)
 • 18. Javaslat Dunaszerdahely Várost képviselő a DAC Aréna, rt., székhely Štúr utca 1090/7, Dunaszerdahely 929 01, azonosítószám: 47 854 707 társaság elnökségi tagjának jóváhagyására.
 • 19. bod Návrh na schválenie predĺženia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Dunajská Streda. (materiál č. 312/2020/17)
 • 19. Javaslat a Szociális Szolgáltatások Közösségi Terve érvényességének a meghosszabbítására.
 • 20. bod Návrh na predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda na roky 2015-2020 do 31. decembra 2021. (materiál č. 3
 • 20. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Gazdasági és szociális fejlesztési programja (2015-2020) érvényességi idejének meghosszab
 • 21-23. bod Návrh na zverenie prevádzkovania multifunkčného ihriska v časti mesta Malé Blahovo spoločnosti Municipal Real Est
 • 21-23. Javaslat a Municipal Real Estate Dunajská Streda, kft., azonosító szám 46 313 834, társaság megbízására a sikabonyi multifunkciós pálya üzemeltetésére
 • 24. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2020 zo dňa 8. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 16/2018 zo dňa 11. decembra 2018 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dan
 • 24. Javaslat Dunaszerdahely Város 2020/...sz., (2020. december 8.) általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2018. évi 16. sz., (2018. december 11.) az ingatlanadóról, ebadóról, automatákból történő értékesítés után
 • 25. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2020 zo dňa 8. decembra 2020 o miestnom poplatku za komunálne
 • 25. Javaslat Dunaszerdahely Város 2020. évi ...sz., (2020. december 8.) a települési és kisebb építési hulladékkezelési közszolgáltatási díjról szóló általános érvényű rendeletére.
 • 26. 27. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2020 zo dňa 08. decembra 2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa šk
 • 26. 27. Javaslat Dunaszerdahely Város 2020/……..sz. (2020. december 8.) általános érvényű rendeletére a dunaszerdahelyi székhelyű művészeti alapiskola, óvodák és iskolai intézmények tanulói után járó működési kiadásokra és fizetések kiegészítésére felhaszn
 • 28. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2020 zo dňa 8. decembra 2020 o určení nájomného za príležitostný nájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská S
 • 28. Javaslat Dunaszerdahely Város 2020/.... sz. (2020. december 8.) általános érvényű rendelete a Dunaszerdahely Város tulajdonába tartozó nem lakás céljára szolgáló helyiségek alkalmi bérlete esetén fizetendő bérleti díj m
 • 29. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2020 zo dňa 8. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 4/2014 zo dňa 8. 4. 2014 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania te
 • 29. Javaslat Dunaszerdahely Város 2020-as évi … számú általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2014/4. sz. (2014. április 8.) a terepen végzett szociális szolgáltatások terjedelméről és feltételeiről, és a szolgált
 • 30. 31. bod Návrh na schválenie Zásad, ktorými sa určujú podmienky vydávania a používania Vernostnej karty mesta Dunajská Streda. (mate
 • 30-31. Javaslat azon Alapelvek jóváhagyására, amelyek meghatározzák Dunaszerdahely Város Hűségkártyája kiadásának és használatának feltét
 • 32. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2020 zo dňa 8. decembra 2020, o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Dunajská Streda. (m
 • 32. Javaslat Dunaszerdahely Város 2020. évi ..... sz., (2020. december 8.) általános érvényű rendeletére, a gépjárművek Dunaszerdahely Város által kijelölt szakaszain való ideiglenes parkolásáról
 • 33-38. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2020 zo dňa 8. decembra 2020, ktorým sa vymedzuje ohrozené územie pri úniku chemických nebezpečných látok v meste Dunajská S
 • 33-38. Javaslat Dunaszerdahely Város 2020. évi ..... sz., (2020. december 8.) általános érvényű rendeletére, mellyel meghatározásra kerül Dunaszerdahely Város veszélyeztetett területe a veszélyes vegyi anyagok kiáram
 • 39. bod Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta na financovanie projektov realizovaných v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prosp
 • 39. Javaslat Dunaszerdahely Város pályázati felhívására és annak kötelező mellékleteire a Város 2020. évi 15. sz. általános érvényű rendelete és annak módosítása értelmében a Város költségvetéséből odaítélhető támogatások elnyerésére a „Közhasznú szolgált
 • 40-41. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ........../2020 zo dňa 8. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. č.20/2019 zo dňa 26.novembra 2019 o miestnom poplatku za rozvoj
 • 40-41. Javaslat Dunaszerdahely Város 2020. évi ...... sz. (2020. december 8.) általános érvényű rendeletére, mellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2019/20. sz. (2019. november 26.) általános érvényű rendelete a helyi
 • 43-44. bod Rôzne
 • 43-44. Egyéb.

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 69
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.10.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
14.10.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Skutočne zdravá konferencia

Skutočne zdravá konferencia

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 69