Dunajská Streda MsZ 16.03.2021

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 • 1. až 4. bod Program, overovatelia, Kontrola plnenia uznesení
 • 1. - 4. Program, A hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető megválasztása, A Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 17. ülésén (2020. december 8.) és 18. rendkívüli ülésén (2021. január 12.) hozott határozatok teljesítésének ellenőrzése.
 • 4. bod Odsúhlasenie finančného účtovníctva mesta Dunajská Streda za rok 2020. (
 • 4. A dunaszerdahelyi önkormányzat 2020-es év számvitelének jóváhagyása
 • 5. bod Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2021 č. 2/2021. (materiál č. 346/2021/19)
 • 5. (materiál č. 346/2021/19) Határozati javaslat Dunaszerdahely Város 2021.évi költségvetésének 2/2021. számú módosítására
 • 6. bod Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020. (materiál č. 347/2021/19)
 • 6. Beszámoló a városi főellenőr 2020-as évi ellenőrzési tevékenységéről
 • 7. bod Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiaci február 2021. (materiál č. 348/2021/19)
 • 7. Beszámoló 2021. februárában befejezett ellenőrzések eredményeiről.
 • 8. bod Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021. (materiál č. 349/2021/19)
 • 8. Határozati javaslat a városi főellenőr ellenőrzési tevékenységének a tervezetére 2021 első félévére
 • 9. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. registra E, par. č. 972 a par. registra C, par. č. 3409/5; v prospech spoločnosti AVA-stav, s.r.o., Puškinova 700/90, 924 01 Galanta, IČO: 43 989 268. (materiál č. 350/2021/19)
 • 9. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő az „E“ nyilvántartásban vezetett 972. helyrajzi számú, valamint a „C“ nyilvántartásban vezetett 3409/5. helyrajzi számú parcelláknak az AVA-stav, kft., Puskin utca 700/90, 924 01 Galánta, cégjegyzékszám: 43 989 268, részére szolgalmi joggal történő megterheléséről szóló szerződés megkötésének jóváhagyására.
 • 10. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 136/47 a par. č. 136/54; v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518. (materiál č. 351/2021/19)
 • 10. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 136/47. és 136/54. helyrajzi számú parcelláknak a Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, cégjegyzékszám: 36 361 518, részére szolgalmi joggal történő megterheléséről szóló szerződés megkötésének jóváhagyására
 • 11. bod Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva mesta Dunajská Streda k akciám spoločnosti FIN.M.O.S., a.s., sídlo: Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava, IČO: 35 925 094. (materiál č. 352/2021/19)
 • 11. Javaslat Dunaszerdahely Városnak a FIN.M.O.S., rt. részvényei tulajdonjogának az átruházására.
 • 12. bod Návrh na začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky 15/2021 územného plánu mesta Dunajská Streda
 • 12. Határozati javaslat a Dunaszerdahely Területrendezési Terve – változások és módosítások 15/2021 – dokumentáció beszerzésének elkezdésére.
 • 13. bod Návrh na vymenovanie stáleho zástupcu náčelníka Mestskej polície v Dunajskej Strede. (materiál č. 354/2021/19)
 • 13. Javaslat a Dunaszerdahelyi Városi Rendőrség parancsnoka állandó helyettesének a kinevezésére
 • 14. a 15. bod Návrh na zmenu bodu A/ 1.2 uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 198/2019/8 zo dňa 26.11.2019, 15. Návrh na zmenu bodu A/ 1.2 uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 199/2019/8 zo dňa 26. novembra 2019.
 • 14. Javaslat a Dunaszerdahelyi Városi Képviselőtestület 198/2019/8 sz. (2019.11.26.) határozata módosítására
 • 15. Javaslat a Dunaszerdahelyi Városi Képviselőtestület 199/2019/8 sz. (2019.11.26.) határozata módosítására
 • 16. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda. (mat
 • 16. Javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete szakbizottságai Szervezési és Működési Szabályzata 1. sz. függelékének a jóváhagyására.
 • 17. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady Dunajská Streda. (m
 • 17. Javaslat Dunaszerdahely Város Tanácsának Működési Szabályzata 1. sz. függelékének a jóváhagyására.
 • 18. bod Návrh o výške poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 15/2020 zo dňa 29. septembra 2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dunajská Streda na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov. (materiál č. 359/2021/19)
 • 18. Javaslat Dunaszerdahely Város költségvetéséből nyújtandó pénzügyi támogatásról Dunaszerdahely Város 2020/15.sz. (2020. szeptember 29) a város költségvetéséből nyújtandó, az általános közhasznú szolgáltatások, általános közhasznú célok és közhasznú célok támogatására irányuló pénzügyi támogatás feltételeiről szóló rendelete értelmében
 • 19. bod Návrh na súhlas mesta Dunajská Streda so zaradením Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom maďarským, Trhovisko 1, Dunajská Streda, ktorého zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, Jána Hollého 10, Trnava, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2021
 • 19. Javaslat Dunaszerdahely város beleegyezésére a Szent János Alapiskola és Óvoda – Dunaszerdahely, melynek fenntartója a Nagyszombati Főegyházmegye, iskolai hálózatba történő besorolásához 2021. szeptember 1-jéhez.
 • 20. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. …/2021 zo dňa 16. marca 2021 o určení spádových ulíc pre zaradenie dieťaťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. (materiál č. 361/2021/
 • 20. Javaslat Dunaszerdahely Város 2021/.... (2021. március 16.) számú általános érvényű rendeletére a város által fenntartott óvodák vonzáskörzeteiről a kötelező óvodalátogatás elvégzése miatt.
 • 21. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. …/2021 zo dňa 16. marca 2021 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 10/2014 zo dňa 24. júna 2014 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien a doplnkov. (materiál č. 362/2021/19
 • 21. Javaslat Dunaszerdahely Város 2021/.... (2021. március 16.) számú általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2014/10. számú (2014. június 24.) általános érvényű rendelete a város által fenntartott alapiskolák iskolai körzeteiről.
 • 22. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2021 zo dňa 16. marca 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 5/2015 zo dňa 28. apríla 2015 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Dunajská Streda a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre mestské trhovisko a príležitostné trhy. (materiál č.
 • 22. Javaslat Dunaszerdahely Város 2021. évi ..... sz., (2021. március 16.) általános érvényű rendeletére, mellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2015/5 sz. (2015. április 28.) általános érvényű rendelete a piacokon való árukereskedelemről és szolgáltatásnyújtásról Dunaszerdahely Város területén.
 • 23. bod Rôzne. a Interpelácie
 • 23. Egyéb. / Interpelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 463
Brezno 41
Dunajská Streda 69
Galanta 1
Hlohovec 63
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 12
Košice 2
Malacky 75
Marianka 20
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 177
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 20
Rimavská Sobota 1
Senec 67
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.10.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
14.10.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Skutočne zdravá konferencia

Skutočne zdravá konferencia

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 463
Brezno 41
Dunajská Streda 69
Galanta 1
Hlohovec 63
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 12
Košice 2
Malacky 75
Marianka 20
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 177
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 20
Rimavská Sobota 1
Senec 67
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13