Dunajská Streda MsZ 27.04.2021

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

  • 1. a 2. bod Schválenie programu rokovania 21. zasadnutia + ocverovatelia
  • 1. 2. Dunaszerdahely Város Képviselő + A hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető megválasztása
  • 3. bod Návrh na schválenie bezodplatného prevodu pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu, par. registra E, par. č. 1690/4 o výmere 93 m2 ; par. č. 1692/2 o výmere 23 446 m2 a par. č. 1693 o výmere 932 m2 ; nachádzajúcich sa v k. ú. Malé Blahovo, v prospech mesta Dunajská Streda. (materiál č. 367/2021/21)
  • 3. Határozati javaslat a Sikabony kataszterében elterülő, a Szlovák Köztársaság tulajdonában a Szlovák Földalap kezelésében lévő, az „E“ nyilvántartásban vezetett 1690/4. helyrajzi számú 93 m2 területű; 1692/2. helyrajzi számú 23 446 m2 területű és az 1693. helyrajzi számú 932 m2 területű parcellák, Dunaszerdahely Város tulajdonába történő díjmentes átruházásának elfogadására
  • 4. bod Návrh na schválenie strategického dokumentu „Nízkouhlíková stratégia mesta Dunajská Streda“ realizovaného v rámci projektu s názvom „Spracovanie nízkouhlíkovej stratégie Mesta Dunajská Streda“. (materiál č. 368/2021/21)
  • 4. Javaslat a „Az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó stratégia”jóváhagyására, amely a „Az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó stratégia kidolgozása Dunaszerdahely város részére” megnevezésű pályázat keretén belül elkészült stratégiai dokumentum
  • 5. bod Návrh na schválenie zabezpečenia spolufinancovania projektu: Rozvoj energetických služieb v meste Dunajská Streda v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC441-2019-53 Vypracovanie účelového energetického auditu za účelom identifikácie a návrhu opatrení energetickej efektívnosti realizovateľných formou garantovanej energetickej služby (materiál č. 369/2021/21)
  • 5. Javaslat a projekt társfinanszírozásának biztosítására: Energetikai szolgáltatások fejlesztése Dunaszerdahely városában az OPKZP-PO4-SC441-2019-53 kódú felhíváson belül: Speciális célú energiaaudit kidolgozása az energiahatékonysági intézkedések azonosítása és javaslata céljából, garantált energiaszolgáltatás formájában.

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 69
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.10.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
14.10.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Skutočne zdravá konferencia

Skutočne zdravá konferencia

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 69