Dunajská Streda MsZ 28.09.2021

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 • 1. bod Schválenie programu rokovania 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda.
 • 1. Dunaszerdahely Város Képviselő – testület 25. ülése napirendjének elfogadása
 • 3. bod Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 23. zasadnutia, konaného dňa 29. júna 2021 a z 24. zasadnutia mimo plánu zasadnutí, konaného dňa 17. augusta 2021. (materiál č. 439/2021/25)
 • 3. A Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 23. ülésén (2021. június 29.) és 24. rendkívüli ülésen (2021. augusztus 17.) hozott határozatok teljesítésének ellenőrzése
 • 4. bod Informácia o plnení príjmovej časti a čerpaní výdavkovej časti rozpočtu za prvý polrok 2021. (materiál č. 440/2021/25)
 • 4. Információ a költségvetés bevételi oldalának teljesítéséről és kiadási oldal merítéséről 2021 első félévében.
 • 5. a 6. bod Návrh na schválenie konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy Mesta Dunajská Streda za rok 2020. (materiál č. 441/2021/25) a Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda za rok 2021 č.4/2021. (materiál č. 442/2021/25)
 • 5. 6. Javaslat Dunaszerdahely város 2020. évi összevont (konszolidált) könyvelési zárásának és az éves beszámolójának elfogadására, Határozati javaslat Dunaszerdahely Város 2021.évi költségvetésének 4/2021. számú módosítására
 • 7. bod Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiaci september 2021. (materiál č. 443/2021/25)
 • 7. Beszámoló 2021. szeptemberében befejezett ellenőrzések eredményeiről.
 • 8. bod Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra do konca funkčného obdobia hlavného kontrolóra. (materiál č. 444/2021/25)
 • 8. Határozati javaslat a városi főellenőr ellenőrzési tevékenységének a tervezetére a főellenőr megbízatási időszakának a lejártáig
 • 9. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 3861/2 o výmere 539 m2 v prospech Alexandra Borárosa a Gejzu Borárosa. (materiál č. 445/2021/25)
 • 9. Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 3861/2. helyrajzi számú, 539 m2 területű parcellának, Boráros Sándor és Boráros Géza részére történő eladására.
 • 10. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 3628/39 o výmere 27 m2 , v prospech Ing. Adriany Nagyove
 • 10. Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 3628/39. helyrajzi számú, 27 m2 területű parcellának, Nagy A
 • 11. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1876/152 o výmere 18 m2 , v prospech Karola Slíža
 • 11. Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1876/152. helyrajzi számú, 18 m2 területű parcellának, Slíž Kár
 • 12. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 2475/129 o výmere 18 m2 , v prospech Martina Čern
 • 12. Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 2475/129. helyrajzi számú, 18 m2 területű parcellának, Černák Martin
 • 13. bod Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 3035/10 o výmere 35 m2 , par. č. 3035/11 o výmere 19 m2 a par. č. 3035/12
 • 13. Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 3035/10. helyrajzi számú, 35 m2 területű, 3035/11. helyrajzi számú, 19 m2 területű és a 3035/12. helyrajzi számú, 47 m2 területű parcelláknak, Sandal János és neje Sandal Julianna
 • 15. bod Návrh na zámenu pozemkov, nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1919/548 o výmere 81 m2 , par. č. 1919/549 o výmere 51 m2 , par. č. 1919/561 o výmere 16 m2 , par. č. 1934/60 o výmere 7 m2 , par. č. 1919/352 o výmere 10 m2 , par. č. 1919/302 o výmere 100 m2 , vo vlastníctve spoločnosti DREAM INVE
 • 15. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a DREAM INVEST, Kft., tulajdonában lévő 1919/548. helyrajzi számú, 81 m2 területű; 1919/549. helyrajzi számú, 51 m2 területű; 1919/561. helyrajzi számú, 16 m2 területű; 1934/60. helyrajzi számú, 7 m2 területű; 1919/352. helyrajzi számú, 10 m2 területű; 1919/302. helyrajzi számú, 100 m2 területű parcellák; és a Dunaszerdahely Város tulajdon
 • 16. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve spoločnosti Dunstav Technik s.r.o., nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 2851/5, č. 2851/6, č. 3119/28 a č. 4103/689, v prospech Mesta Dunajská Streda. (materiál č. 452/2021/25)
 • 16. Határozati javaslat a Dunstav Technik Kft. tulajdonában lévő a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 2851/5., 2851/6., 3119/28., 4103/689 helyrajzi számú parcelláknak, Dunaszerdahely Város részére szolgalmi joggal történő megterheléséről szóló szerződés megkötésének jóváhagyására
 • 17. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1775/8, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518. (materiál č. 453/2021/25)
 • 17. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1775/8. helyrajzi számú parcellának a Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 4 cégjegyzékszám: 36 361 518, részére szolgalmi joggal történő megterhelé
 • 18. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku vo vlastníctve spoločnosti CEKOSS, spol. s.r.o., nachádzajúceho sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1940/19, v prospech Mesta Dunajská Streda. (materiál č. 454/2021/25)
 • 18. Határozati javaslat a CEKOSS, spol. Kft. tulajdonában lévő a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1940/19. helyrajzi számú parcellának, Dunaszerdahely Város részére szolgalmi joggal történő megterheléséről szóló szerződés megkötésének jóváhagyására.
 • 19. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku vo vlastníctve Ing. Ernesta Szomolaiho, nachádzajúceho sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1940/20, v prospech Mesta Dunajská Streda. (materiál č. 455/2021/25)
 • 19. Határozati javaslat a Szomolai Ernő tulajdonában lévő a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1940/20. helyrajzi számú parcellának, Dunaszerdahely Város részére szolgalmi joggal történő megterheléséről szóló szerződés megkötésének jóváhagyá
 • 20. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve spoločnosti Wolf street east, s.r.o., nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1940/14, č. 1942/59 a č. 1942/66, v prospech Mesta Dunajská Streda. (materiál č. 456/2021/25)
 • 20. Határozati javaslat a Wolf street east, Kft. tulajdonában lévő a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1940/14., 1942/59., 1942/66. helyrajzi számú parcelláknak, Dunaszerdahely Város részére szolgalmi joggal történő megterheléséről szóló szerződés megkötésének jóváhagyására
 • 21. bod Návrh na schválenie zámeru predaja majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nebytových priestorov – garáží, nachádzajúcich sa v budove hromadných garáží súp. č. 2167, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedených na LV č. 4645 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, formou verejnej obchodnej súťaže. (materiál č. 457/2021/25
 • 21. Határozati javaslat a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Kataszteri Főosztálya által a 4645-ös számú tulajdoni lapon vezetett, az Újfalu lakótelepen elhelyezkedő 2167. házszámú tömbgarázsban található, a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségeknek (garázsoknak), nyilvános üzleti versenypályázat formájában történő eladási szándék jóváhagyására
 • 22. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2021 zo dňa 28. septembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 9/2020 zo dňa 23. júna 2020 o poskytovaní sociálnych služieb a určení sumy úhrady za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. (materiál č. 458/2021/25
 • 22. Javaslat Dunaszerdahely Város 2021/…… sz. (2021. szeptember 28.) általános érvényű rendeletére, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2020/9. sz. (2020. június 23.) az Idősek otthonában nyújtott szociális szolgáltatásokról és a szolgáltatások költségtérítésének módjáról és mértékéről szóló általános érvényű rendelete
 • 23. bod Návrh na prerokovanie upozornenia prokurátora pre porušenie ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. pri rozhodovaní o nakladaní s majetkom mesta Dunajská Streda. (materiál č. 459/2021/25)
 • 23. Javaslat Dunaszerdahely Város vagyongazdálkodása során az 1991. évi 138. a község vagyonkezeléséről szóló törvény és későbbi módosításai 9.§ (9) bekezdés c) pontjába foglalt rendelkezések megsértésével kapcsolatos ügyészi figyelmeztetés megvitatására
 • 24. bod Návrh na predloženie Žiadosti o NFP na SO za účelom realizácie projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Námestie priateľstva v Dunajskej Strede“ realizovaného v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68. (materiál č. 460/2021/25)
 • 24. Javaslat az OPKZP-PO4-SC431-2021-68 megnevezésű pályázati felhívás keretén belüli vissza nem térítendő pénzügyi támogatási kérelem benyújtására, amelynek címe: A dunaszerdahelyi Barátság téri óvoda épülete energiaintenzitásának csökkentése
 • 25. bod Návrh na predloženie Žiadosti o NFP na SO za účelom realizácie projektu s názvom „Enviro centrum Dunajská Streda“ realizovaného v rámci výzvy OPKZP-PO2-SC211- 2021-67. (materiál č. 461/2021/25)
 • 25. Javaslat az OPKZP-PO2-SC211-2021-67 megnevezésű pályázati felhívás keretén belüli vissza nem térítendő pénzügyi támogatási kérelem benyújtására, amelynek címe: A dunaszerdahelyi élmény - és környezetvédelmi tájékoztató központ kiépítése
 • 26. bod Návrh na predloženie Žiadosti o NFP na SO za účelom realizácie projektu s názvom „Vybudovanie cyklotrasy a úložísk bicyklov v Dunajskej Strede“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC72-2021-74. (materiál č. 462/2021/25)
 • 26. Javaslat az IROP-PO7-SC72-2021-74 megnevezésű pályázati felhívás keretén belüli vissza nem térítendő pénzügyi támogatási kérelem benyújtására, amelynek címe: Kerékpárút és kerékpártárolók létesítése Dunaszerdahelyen
 • 27. bod Návrh na zriadenie územia Udržateľného mestského rozvoja Dunajská Streda. (materiál č. 463/2021/25)
 • 27. Javaslat a Dunaszerdahelyi fenntartható városfejlesztési terület létrehozására.
 • 28. bod Rôzne. 29. Interpelácie.
 • 28. Egyéb. Interpelláció.

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 68
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.08.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
12.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
22.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
27.09.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
29.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 68