Dunajská Streda MsZ 30.11.2021

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 • 1. a 2. bod Schválenie programu rokovania 27. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 • 1. 2. Dunaszerdahely Város Képviselő – testület 27. ülése napirendjének elfogadása. A hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető megválasztása.
 • 3. bod Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 26. zasadnutia, konaného dňa 16. novembra 2021
 • 3. A Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 26. ülésén (2021. november 16.) hozott határozatok teljesítésének ellenőrzése.
 • 4. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 2000/28 o výmere 5 m2 , v prospech Anity B֊ögiovej,
 • 4. Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 2000/28. helyrajzi számú, 5 m2 területű parcellának, Bögi Anita, részére történő eladására
 • 5. bod Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, parcely registra „C“, par. č. 210/17 o výmere 107 m2 , vo vlastníctve spoločnosti Dunajskostredská autobusová doprava, s.r.o., a parcely registra „C“, par. č. 50/14 o výmere 93 m2 , vo vlastníctve mesta Dunajská Streda
 • 5. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a Dunajskostredská autobusová doprava, Kft. tulajdonában lévő a „C“ telekkönyvi nyilvántartásban vezetett 210/17. helyrajzi számú, 107 m2 területű; és a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő a „C“ telekkönyvi nyilvántartásban vezetett 50/14. helyrajzi számú, 93 m2 területű parcellák, pénzügyi térítés nélküli cseréjének elfogadására.
 • 6. bod Návrh na schválenie bezodplatnej zámeny pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, parc. registra „C“, par. č. 2818/2 o výmere 135 m2 , par. č. 2818/3 o výmere 36 m2 , par. č. 2818/6 o výmere 1 513 m2 , vo vlastníctve spoločnosti THERMALPARK DS, a.s. a par. registra „C“, par. č. 4103/221 o výmere 757 m2 , par. č. 4103/222 o výmere 837 m2 , vo vlastníctve mesta Dunajská Streda.
 • 6. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a THERMALPARK DS Rt. tulajdonában lévő a „C“ telekkönyvi nyilvántartásban vezetett 2818/2. helyrajzi számú, 135 m2 területű; 2818/3. helyrajzi számú, 36 m2 területű; 2818/6. helyrajzi számú, 1 513 m2 területű; és a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő a „C“ telekkönyvi nyilvántartásban vezetett 4103/221. helyrajzi számú, 757 m2 területű; 4103/222. helyrajzi számú, 837 m2 területű parcellák, pénzügyi térítés nélküli cseréjének elfogadására
 • 7. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. registra C, par. č. 1936/202 a par. č. 1936/203, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518.
 • 7. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a „C“ nyilvántartásban vezetett 1936/202. és 1936/203. helyrajzi számú parcelláknak a Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, cégjegyzékszám: 36 361 518, részére szolgalmi joggal történő megterheléséről szóló szerződés megkötésének jóváhagyására
 • 8. bod Návrh na schválenie uzavretia Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Železnicami Slovenskej republiky, so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501 a mestom Dunajská Streda
 • 8. Határozati javaslat a Szlovák Államvasutak, székhely Klemensova 8, 813 61 Pozsony, cégjegyzékszám: 31 364 501 és a Dunaszerdahely Város közötti szolgalmi jog kialakításáról szóló szerződés megkötésének jóváhagyására.
 • 9. bod Návrh na odpredaj 2-izbového bytu č. 17, nachádzajúceho sa v obytnom dome súp. č. 1211, vedeného na LV č. 4410 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v prospech Anikó Bertókovej
 • 9. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Kataszteri Főosztálya által a 4410-es számú tulajdoni lapon vezetett, az 1211-es helyrajzi számú épületben található 17-es számú kétszobás lakás Bertók Anikó részére történő eladására
 • 10. bod Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky 15/2021 územného plánu mesta Dunajská Streda“. (materiál č. 503/2021/27)
 • 10. Határozati javaslat a „Dunaszerdahely Területrendezési Terve – változások és módosítások 15/2021“ – tervezet jóváhagyására
 • 11. bod Návrh na schválenie udelenia podmienečného súhlasu mesta Dunajská Streda ako vlastníka, na výrub drevín
 • 11. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város, mint tulajdonos általi feltételekhez kötött fakivágáshoz szükséges beleegyezésének elfogadására.
 • 12. bod Návrh na predloženie Žiadosti o NFP na SO za účelom realizácie projektu s názvom „Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v Dunajskej Strede„ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC71-2021-77. (materiál č. 505/2021/27)
 • 12. Javaslat az IROP-PO7-SC71-2021-77 megnevezésű pályázati felhívás keretén belüli vissza nem térítendő pénzügyi támogatási kérelem benyújtására, amelynek címe: „A közösségi személyszállítás vonzerejének és versenyképességének növelése Dunaszerdahelyen”.
 • 13. bod Rôzne. Interpelácie.
 • 13. Egyéb / Interpelláció

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 69
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.10.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
14.10.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Skutočne zdravá konferencia

Skutočne zdravá konferencia

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 69