Dunajská Streda MsZ 11.01.2022

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 • 1. bod Schválenie programu rokovania 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Stred
 • 1. Dunaszerdahely Város Képviselő – testület 28. ülése napirendjének elfogadása.
 • 3. bod Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 26. zasadnutia, konaného dňa 16. novembra 2021 a z 27. zasadnutia, konaného dňa 30. novembra 2021. (materiál č. 506/2022/28)
 • 3. A Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 26. ülésén (2021. november 16.) és 27. ülésén (2021. november 30.) hozott határozatok teljesítésének ellenőrzése.
 • 4. bod Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022. (materiál č. 507/2022/28)
 • 4. Határozati javaslat a városi főellenőr ellenőrzési tevékenységének a tervezetére 2022 első félévére
 • 5. bod Návrh na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1786/55 o výmere 22 m2 a na nej nachádzajúcej sa spevnenej plochy; v prospech Richarda Borsa a manželky Ilony Bors
 • 5. Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1786/55. helyrajzi számú, 22 m2 területű parcellának, valamint a rajta található aszfaltozott felületnek, Bors Richard és neje Bors Ilona
 • 6. bod Návrh zámeny pozemkov, nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1688/2 o výmere 74 m2 , par. č. 1688/3 o výmere 143 m2 , par. č. 1689/7 o výmere 219 m2 , par. č. 1689/8 o výmere 94 m2 , vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 37 836 901 a par. č. 2426 o výmere 13 m2 , par. č. 2424/1 o výmere 1 776 m2 , par. č. 2424/2 o výmere 458 m2 , par. č. 2423 o výmere 227 m2 , vo vlastníctve mesta Dunajská Streda; formou odplatnej zámeny pozemkov. (materiál č. 509/2022/28)
 • 6. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő a Nagyszomat Megye Önkormányzata, Starohájska 10, 917 01 Nagyszombat, azonosító szám: 37 836 901, tulajdonában lévő 1688/2. helyrajzi számú, 74 m2 területű; 1688/3. helyrajzi számú, 143 m2 területű; 1689/7. helyrajzi számú, 219 m2 területű; 1689/8. helyrajzi számú, 94 m2 területű parcellák; és a Dunaszerdahely Város tulajdonában lévő 2426. helyrajzi számú, 13 m2 területű; 2424/1. helyrajzi számú, 1 776 m2 területű; 2424/2. helyrajzi számú, 458 m2 területű; 2423. helyrajzi számú, 227 m2 területű parcellák, pénzügyi térítés melletti cseréjének elfogadására
 • 7. bod Návrh na schválenie prenájmu pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dunajská Streda, parc. č. 2372/33 o výmere 22 m2 v prospech Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46313834. (materiál č. 510/2022/28)
 • 7. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 2372/33. helyrajzi számú, 22 m2 területű parcella, Municipal Real Estate Dunaszerdahely kft, Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely, cégjegyzékszám: 46313834, részére történő bérbeadásának jóváhagyására.
 • 8. bod Návrh na uzavretie Dohody o preložke plynárenského zariadenia medzi spoločnosťou SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739 a mestom Dunajská Streda. (materiál č. 511/2022/28
 • 8. Határozati javaslat az SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, cégjegyzékszám: 35 910 739 és Dunaszerdahely Város között, gázvezeték áthelyezéséről szóló megállapodás megkötésének jóváhagyására
 • 9. bod Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 448/2021/23 zo dňa 29.06.2021 a na schválenie predĺženia Zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, medzi Základnou školou Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda, IČO
 • 9. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2021. június 29-i 448/2021/23. számú határozatának hatályon kívül helyezéséről és a Dunaszerdahelyi város tulajdonában lévő nem lakás jellegű helyiségek bérleti szerződésnek meghosszabítására a Kodály Zoltán Alapiskola, Komenský utca 1219/1, 929 01 Dunaszerdahely, cégnyilvántartási szám: 36086789, mint bérbeadó, és ADVENTIM n. o., SZNF tér 197/45,
 • 10. bod Poslanecký návrh na schválenie zmeny uznesenia v súvislosti s vybudovaním Centrálneho mestského parku (materiál č. 513/2022/28)
 • 10. Képviselői indítvány a Központi Városliget építésével kapcsolatos határozat módosítására
 • 11. bod Návrh na schválenie udelenia súhlasu na výrub drevín. (materiál č. 514/2022/28)
 • 11. Határozati javaslat fakivágáshoz szükséges beleegyezés elfogadására
 • 12. bod Prerokovanie protestu prokurátora podaného proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Dunajská Streda č. 15/2019 zo dňa 24.09.2019 o podrobnostiach o výkone taxislužby na území mesta Dunajská Streda v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2021 zo dňa 29.06.2021. (materiál č. 515/2022/28
 • 12. A Dunaszerdahely Város 2019. évi 15 sz. (2019. szeptember 24.) a Dunaszerdahely Város területén személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás részleteiről szóló általános érvényű rendelete ellen benyújtott ügyészi óvás megvitatása
 • 13. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2022 zo dňa 11. januára 2022 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene. (materiál č. 516/2022/28)
 • 13. Javaslat Dunaszerdahely Város 2022. évi ...sz., (2022. január 11.) a zöldövezet gondozásáról és a zöldövezet részét képező fák védelméről szóló általános érvényű rendeletére
 • 14. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2022 zo dňa 11. januára 2022 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a dieťa školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. (materiál č. 517/2022/28)
 • 14. Javaslat Dunaszerdahely Város 2022/ ... sz. (2022. január 11.) általános érvényű rendeletére, mely meghatározza Dunaszerdahely Város alapítói hatáskörébe tartozó óvodában elhelyezett gyermekre, művészeti alapiskola diákjára és oktatási intézményben elhelyezett gyermekre vetített működési és bérezési célú pénzeszközök magasságát
 • 15. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2022 zo dňa 11. januára 2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 23/2020 zo dňa 8. decembra 2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 24/2021 zo dňa 16. novembra 2021. (materiál č. 518/2022/28)
 • 15. Javaslat Dunaszerdahely Város 2022/ ... sz. (2022. január 11.) általános érvényű rendeletére, mellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2020/23 sz. (2020. december 8.) általános érvényű rendelete a város hatáskörében működő iskolákban és iskolai intézményekben a részleges költségtérítésre irányuló járulék összegének meghatározásáról, amelyet módosít és kiegészít Dunaszerdahely Város 2021/24 sz. (2021.november 16.) általános érvényű rendelete
 • 16. bod Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Dunajská Streda na roky 2022 – 2027. (materiál č. 519/2022/28)
 • 16. Javaslat Dunaszerdahely város Szociális szolgáltatásai közösségi tervére a 2022 – 2027- es évekre.
 • 17. bod . Návrh na schválenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda na roky 2022 – 2027. (materiál č. 520/2022/28)
 • 17. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város 2022 – 2027-es időszakra szóló Gazdasági és szociális fejlesztési programjának jóváhagyására.
 • 18. bod Rôzne.
 • 18. Egyéb
 • 20. bod Vyhlásenie pamätného roku 2022
 • 20.

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 69
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.10.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
14.10.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Skutočne zdravá konferencia

Skutočne zdravá konferencia

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 69