Dunajská Streda MsZ 10.05.2022

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 • 1- a 2. bod Schválenie programu rokovania 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda.
 • 1-2.Dunaszerdahely Város Képviselő – testület 31. ülése napirendjének elfogadása.
 • 3. bod Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 29. zasadnutia, konaného dňa 29. marca 2022 a z 30. zasadnutia mimo plánu zasadnutí, konaného dňa 21. apríla 2022
 • 3. A Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 29. ülésén (2022. március 29.) és 30. rendkívüli ülésen (2022. április 21.) hozott határozatok teljesítésének ellenőrzése.
 • 4. bod Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2022 č. 2/2022 v kompetencii primátora
 • 4. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város 2022.évi költségvetésének 2/2022.számú módosítása polgármesteri hatáskörben.
 • 5. bod Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2022 č. 3/2022. (materiál č. 562/2022/31)
 • 5. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város 2022.évi költségvetésének 3/2022. számú módosítása
 • 6. bod Návrh na uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi spoločnosťou Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949 a mestom Dunajská Streda
 • 6. Határozati javaslat a Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, cégjegyzékszám: 36 550 949 és Dunaszerdahely Város között szolgalmi jog kialakításáról szóló szerződés megkötésének jóváhagyására.
 • 7. bod Návrh na schválenie zámeru predaja majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, 2- izbového bytu č. 39, nachádzajúceho sa v 7 poschodovom obytnom dome, súp. č. 2223, vybudovaného na pozemkoch parcely registra „C“ parc. č. 1920/237 a parc. č. 1920/238, v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedeného na LV č. 3816 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálnym odborom a schválenie súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže
 • 7. Határozati javaslat a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Kataszteri Főosztálya által a 3816-os számú tulajdoni lapon vezetett, a 1920/237. és 1920/238. számú parcellákon elhelyezkedő 2223-as helyrajzi számú épületben található 39-es számú kétszobás lakás, nyilvános üzleti versenypályázat alapján történő eladási szándék jóváhagyására és a nyilvános üzleti versenypályázat versenyfeltételeinek a jóváhagyására.
 • 8. bod Návrh na zmenu Uznesenia mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 551/2022/28 zo dňa 11.01.2022
 • 8. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2022. január 11-i ülésén elfogadott 551/2022/28. számú határozatának módosítára
 • 9. bod Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov Dunajská Streda na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2021.
 • 9. Javaslata Dunaszerdahelyi Idősek Otthona igazgatója éves jutalmának kifizetésére a 2021-es évi prémiummutatók kiértékelése alapján.
 • 10. bod Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľke Centra sociálnej starostlivosti Dunajská Streda na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2021. (materiál č. 567/2022/31)
 • 10. Javaslat a Dunaszerdahelyi Szociális Szolgáltatások Központja igazgatója éves jutalmának kifizetésére a 2021-es évi prémiummutatók kiértékelése alapján
 • 11. bod Návrh na vyplatenie ročnej odmeny riaditeľke Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára Dunajská Streda na základe plnenia prémiových ukazovateľov za rok 2021. (materiál č. 568/2022/31)
 • 11. Javaslat a Dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ igazgatója éves jutalmának kifizetésére a 2021-es évi prémiummutatók kiértékelése alapján.
 • 12. bod Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľovi Zariadenia pre seniorov Dunajská Streda na rok 2022
 • 12. Javaslat a Dunaszerdahelyi Idősek Otthona igazgatójának 2022-es évi prémiummutatóira.
 • 13. bod Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľke Centra sociálnej starostlivosti Dunajská Streda na rok 2022.
 • 13. Javaslat a Dunaszerdahelyi Szociális Szolgáltatások Központja igazgatójának 2022-es évi prémiummutatóira
 • 14. bod Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie ročnej odmeny riaditeľke Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede na rok 2022. (materiál č. 571/2022/31)
 • 14. Javaslat a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ Dunaszerdahely igazgatójának 2022-as évi prémiummutatóira
 • 15. bod Návrh Výzvy mesta Dunajská Streda č. 2/2022 na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Dunajská Streda v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v roku 2022“ a jej povinných príloh v zmysle VZN 15/2020
 • 15. Javaslat Dunaszerdahely Város 2022/2. sz. pályázati felhívására pénzügyi támogatás iránti kérelem benyújtására a „Közhasznú szolgáltatások, általános közhasznú célok és közhasznú célok támogatása 2022” program keretében és annak kötelező mellékleteire a Város 2020. évi 15. sz. általános érvényű rendelete és annak módosítása értelmében
 • 16. bod Návrh na vyradenie zariadenia školského stravovania zo Siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky – stravovanie žiakov a zamestnancov Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Októbrová ulica číslo 939/47, Dunajská Streda – Dunaszerdahely a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č...../2022 zo dňa 10. mája 2022 o zrušení Školskej jedálne Októbrová ulica číslo 939/47 Dunajská Streda ako súčasti Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Októbrová ulica číslo 939/47, Dunajská Streda – Dunaszerdahely. (materiál č. 573/2022/31)
 • 16. Javaslat iskolai étkeztetési intézmény iskolahálózatból történő kiiktatásának jóváhagyására – az Október utcai Óvoda gyermekeinek és alkalmazottainak étkeztetése, és javaslat Dunaszerdahely Város 2022. évi ...sz., (2022. május 10.) általános érvényű rendeletére, amely megszünteti az Október utcai Óvoda, Dunaszerdahely részét képező Iskolai Étkezdét.
 • 17. a 18. bod Rôzne a Interpelácie.
 • 17-18. Egyéb., Interpelláció.

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 69
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.10.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
14.10.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Skutočne zdravá konferencia

Skutočne zdravá konferencia

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Dunajská Streda
Zasadnutie mestského zastupiteľstva 69