Hlohovec MsZ 05.12.2019

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec

 • 1. a 2. bod Otvorenie, program zasadnutia
 • 3. bod Aktuálne informácie o meste
 • 4. bod Majetkovoprávne záležitosti – prevod, nájom, nadobudnutie majetku
 • 5. bod Obchodná verejná súťaž – na predaj 100 %-ného obchodného podielu spoločnosti Mestská poliklinika Hlohovec, s. r. o., a na podnájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na 2. a 3. nadzemnom podlaží budovy Polikliniky – výsledok súťaže
 • 6. bod Schválenie zástupcu mesta do funkcie konateľa Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s.r.o.
 • 7. bod Informácia o výsledku kontroly NKÚ – Záznam o výsledku kontroly záchrany a obnovy národných kultúrnych pamiatok
 • 8. bod Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2019
 • 9. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 249/2019 o miestnom poplatku za rozvoj
 • 10. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 250/2019 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje
 • 11. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 251/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • 12. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 252/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ a ZUŠ, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD a CVČ, výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
 • 13. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 253/2019, ktorým sa určujú podrobnosti financovania ZUŠ, MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec
 • 14. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 254/2019, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je mesto Hlohovec
 • 15. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 255/2019, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom
 • 16. bod Návrh Programového rozpočtu mesta Hlohovec na roky 2020 – 2022
 • 17. bod Predloženie projektu Zriadenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Hlohovec v rámci výzvy Ministerstva zdravotníctva SR na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovani
 • 18. bod Obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Hlohovec na podnet Saneca Pharmaceuticals a. s. – zmena pôvodného uznesenia č. 148/2019
 • 19. bod Štatút kroniky mesta Hlohovec
 • 20. bod Návrh na pridelenie 2-izbového bytu na Pribinovej ulici 104 v Hlohovci
 • 21. bod Návrh na pridelenie 1-izbového bytu na Svätopeterskej ulici 13 v Hlohovci
 • 22. bod Kontrola plnenia uznesení MsZ
 • 23. bod Správa o vykonaných kontrolách
 • 24. bod Návrh plánu kontrol na I. polrok 2020
 • 25. bod Interpelácie
 • 26. bod Rôzne
 • Občania

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 366
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 53
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 147
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 6
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
25.02.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
25.02.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec --> -->
25.02.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
01.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
10.03.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
22.03.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
25.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 366
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 53
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 147
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 6
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13