Hlohovec MsZ 07.05.2020

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec

 • Otvorenie, Schválenie programu rokovania, voľba komisií
 • 3. bod Aktuálne informácie o meste
 • 4. bod Majetkovoprávne záležitosti
 • 5. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 256/2020 o ochrannom pásme pohrebísk v meste Hlohovec
 • 6. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 263/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Hlohovec
 • 7. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 257/2020 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hlohovec
 • 8. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 264/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Hlohovec č. 252/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a základnej umeleckej škole, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhrad
 • 9. bod Návrh na zmenu v sieti škôl a školských zariadení
 • 10. bod Návrh na pridelenie 2-izbového bytu na Pribinovej ulici 104 v Hlohovci
 • 11. bod Návrh na pridelenie 1-izbového bytu na Pribinovej ulici 104 v Hlohovci
 • 12. bod Návrh na pridelenie 1-izbového bytu na Školskej ulici 9 v Hlohovci, m. č. Šulekovo
 • 13. bod Návrh na pridelenie 2-izbového bytu na Svätopeterskej ulici 13 v Hlohovci
 • 14. bod Prerokovanie nesúhlasného stanoviska komisie k návrhu na vyradenie pamätihodnosti mesta - hospodárske objekty bývalej sladovne - budova Agrasolu
 • 15. bod Voľba prísediacich pre Okresný súd Trnava
 • 16. bod Návrh termínov pre akt uzavretia manželstva na rok 2021
 • 17. bod Kontrola plnenia uznesení MsZ
 • 18. bod Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019
 • 19. bod Správa o výsledku kontroly petícií a sťažností za rok 2019
 • 20. bod Správa o vykonaných kontrolách
 • 21. bod Interpelácie
 • 22. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 366
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 54
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 148
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 6
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
10.03.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
22.03.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
25.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 366
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 54
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 148
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 6
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13