Hlohovec MsZ 25.06.2020

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec

 • 3. bod Aktuálne informácie o meste
 • 4. bod Majetkovoprávne záležitosti
 • 5. bod Podnájom nehnuteľného majetku v areáli Polikliniky, zmena ustanovení podnájomnej zmluvy so spoločnosťou HardWood Investments, j.s.a
 • 6. bod Záverečná hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Hlohovec za rok 2019 a návrh záverečného účtu mesta za rok 2019
 • 7. bod Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec za rok 2020
 • 8. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 265/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Hlohovec č. 148/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Hlohovec v znení VZN mesta Hlohovec č. 209/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Hlohovec č.148
 • 9. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 266/2020 o postupe vo veciach bytových – sociálne nájomné byty na Svätopeterskej ulici v Hlohovci
 • 10. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 267/2020 o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta
 • 11. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 268/2020, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom
 • 12. bod .Návrh VZN mesta Hlohovec č. 270/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 253/2019, ktorým sa určujú podrobnosti financovania ZUŠ, MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec
 • 13. bod Návrh na poskytnutie dotácií v kompetencii MsZ v oblasti šport
 • 14. bod Návrh na poskytnutie dotácií v kompetencii MsZ v oblasti kultúra
 • 15. bod Návrh na poskytnutie dotácií v kompetencii MsZ v oblasti humanitárnej a sociálnej
 • 16. bod Návrh na obstaranie zmien a doplnkov územného plánu mesta Hlohovec na základe podnetov fyzických a právnických osôb
 • 17. bod Návrh na pridelenie dvoch 2-izbových bytov na Pribinovej ulici 104 v Hlohovci
 • 18. bod Návrh na pridelenie 1- izbového bytu na Svätopeterskej ulici 13 v Hlohovci
 • 19. bod Návrh dodatkov k zriaďovacím listinám základných škôl, Základnej umeleckej školy v Hlohovci, Centra voľného času Dúha, materských škôl v zriaďovateľskej
 • 20. bod Správa Mestskej polície Hlohovec za rok 2019
 • 21. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020
 • 22. bod Správa o vykonaných kontrolách
 • 23. bod Kontrola plnenia uznesení
 • 24. bod Interpelácie
 • 25. bod Rôzne
 • Občania

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 366
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 53
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 147
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 6
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
25.02.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
25.02.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec --> -->
25.02.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
01.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
10.03.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
22.03.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
25.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 366
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 53
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 147
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 6
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13