Hlohovec MsZ 10.12.2020

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec

 • 3. bod Aktuálne informácie o meste
 • 4. bod Návrh stanovenia voľby hlavného kontrolóra
 • 4. bod Majetkovoprávne záležitosti – prevod, nájom, nadobudnutie, vyradenie nehnuteľného majetku
 • 5. bod Majetkovoprávne záležitosti – prevod, nájom, nadobudnutie, vyradenie nehnuteľného majetku
 • 6. bod Majetkovoprávne záležitosti – podnájom majetku mesta zvereného do nájmu Bytového hospodárstva Hlohovec, s.r.o.
 • 7. bod Návrh na úpravu rozpočtu MKC Hlohovec za rok 2020
 • 8. bod Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec za rok 2020
 • 9. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 280/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • 10. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 277/2020 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec
 • 11. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 278/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Hlohovec č. 148/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Hlohovec v znení neskorších predpisov
 • 12. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 279/2020, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec
 • 13. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 281/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 253/2019, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec
 • 14. bod Návrh Programového rozpočtu mesta Hlohovec na roky 2021 – 2023
 • 15. bod Dodatok k zriaďovacej listine č. 16 Základnej umeleckej školy, Pribinova 5, Hlohovec
 • 16. bod Návrh na zmenu v sieti škôl a školských zariadení /vynechaný bod/
 • 17. bod Vyjadrenie podľa zákona o hazardných hrách
 • 18. bod Prerokovanie : Petície proti výstavbe systému prestupného bývania pre mesto Hlohovec, v lokalite Bernolákova 9, Hlohovec
 • 19. bod Návrh na pridelenie 1-izbového bytu na Pribinovej ulici 104 v Hlohovci
 • 20. bod Príručka rozvoja mládeže 2021 – 2026
 • 21. bod Kontrola plnenia uznesení
 • 22. bod Správy o vykonaných kontrolách
 • 23. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021
 • 24. bod Interpelácie
 • 25. bod Rôzne
 • Občana

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
21.10.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
02.11.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
09.11.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
22.11.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13