Hlohovec MsZ 25.02.2021

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec

 • 1. a 2. bod Otvorenie, program
 • 3. bod Aktuálne informácie o meste
 • 4. bod Majetkovoprávne záležitosti - zámena, vecné bremená, výpožička, zmena uznesenia, nájom
 • 5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 282/2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 263/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Hlohovec
 • 6. bod Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky č. 1 a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 283/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 211/2018 o Územnom pláne mesta Hlohovec (Zmeny a doplnky č.1)
 • 7. bod Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Hlohovec na základe podnetov fyzických a právnických osôb.
 • 8. bod Návrh na pridelenie 1-izbového bytu a 2-izbového bytu na Pribinovej ulici 104 v Hlohovci
 • 9. bod Kontrola plnenia uznesení MsZ
 • 10. bod Správa o vykonanej kontrole
 • 11. bod Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020
 • 12. bod Správa o výsledku kontroly petícií a sťažností za rok 2020
 • 13. bod Interpelácie
 • 14. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
21.10.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
02.11.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
09.11.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
22.11.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13