Hlohovec MsZ 16.04.2021

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec

 • 1. a 2. bod Otvorenie, program zasadnutia, voľba overovateľov
 • 3. bod Aktuálne informácie o meste
 • 4. bod Voľba hlavného kontrolóra mesta Hlohovec
 • 5. bod Majetkovoprávne záležitosti – prevod, nájom
 • 6. bod Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Hlohovec
 • 7. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 284/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 252/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, ZUŠ, ŠKD, CVČ a v ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec
 • 8. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 285/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec v znení neskorších predpisov
 • 9. bod Návrh na poskytnutie dotácií v kompetencii MsZ na humanitárnu a sociálnu oblasť
 • 10. bod Návrh na poskytnutie dotácií v kompetencii MsZ v oblasti kultúra 11. Návrh na poskytnutie dotácií v kompetencii MsZ v oblasti šport
 • 11. bod Stiahnutý bod
 • 12. bod Návrh na pridelenie 1-izbového bytu na Pribinovej ulici 104 v Hlohovci
 • 13. bod Voľba prísediacej Okresného súdu Trnava
 • 14. bod Správa o činnosti Mestskej polície Hlohovec za rok 2020
 • 15. bod Správa o vykonaných kontrolách
 • 16. bod Interpelácie
 • 17. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
21.10.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
02.11.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
09.11.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
22.11.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13