Hlohovec MsZ 16.04.2021

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec

 • 1. a 2. bod Otvorenie, program zasadnutia, voľba overovateľov
 • 3. bod Aktuálne informácie o meste
 • 4. bod Voľba hlavného kontrolóra mesta Hlohovec
 • 5. bod Majetkovoprávne záležitosti – prevod, nájom
 • 6. bod Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Hlohovec
 • 7. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 284/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 252/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, ZUŠ, ŠKD, CVČ a v ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec
 • 8. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 285/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec v znení neskorších predpisov
 • 9. bod Návrh na poskytnutie dotácií v kompetencii MsZ na humanitárnu a sociálnu oblasť
 • 10. bod Návrh na poskytnutie dotácií v kompetencii MsZ v oblasti kultúra 11. Návrh na poskytnutie dotácií v kompetencii MsZ v oblasti šport
 • 11. bod Stiahnutý bod
 • 12. bod Návrh na pridelenie 1-izbového bytu na Pribinovej ulici 104 v Hlohovci
 • 13. bod Voľba prísediacej Okresného súdu Trnava
 • 14. bod Správa o činnosti Mestskej polície Hlohovec za rok 2020
 • 15. bod Správa o vykonaných kontrolách
 • 16. bod Interpelácie
 • 17. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
14.06.2021 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Marianka ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Marianka

 
21.06.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
24.06.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
24.06.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
01.07.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
12.07.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: