Hlohovec MsZ 24.06.2021

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec

 • 1. a 2. bod Otvorenie, program, Schválenie programu rokovania, voľba komisií
 • 3. bod Aktuálne informácie o meste
 • 4. bod Návrh Záverečnej hodnotiacej správy programového rozpočtu mesta Hlohovec za rok 2020 a Návrh záverečného účtu mesta za rok 2020
 • 5. bod Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na r. 2021 a návrh na rozpočtové opatrenia v kompetencii MsZ 
 • 6. bod Majetkovoprávne záležitosti – prevod, nadobudnutie, nájom, zmena uznesenia
 • 7. bod Majetkovoprávne záležitosti – podnájom majetku mesta zvereného do nájmu Bytovému hospodárstvu Hlohovec, s.r.o.
 • 8. bod Rozšírenie predmetu podnájmu v budove Polikliniky a vzájomné vysporiadanie vzťahov k zrealizovanému technickému zhodnoteniu medzi spoločnosťou HardWood Investments, j.s.a a spoločnosťou Bytové hospodárstvo Hlohovec, s r o.
 • 9. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 289/2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 263/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Hlohovec
 • 10. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 286/2021 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a základnej umeleckej škole, mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí a centra voľného času, príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec
 • 11. bod Návrhy dodatkov k zriaďovacím listinám základných škôl, základných škôl s materskými školami, materských škôl, základnej umeleckej školy, centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hlohovec
 • 12. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 287/2021 Trhový poriadok – ambulantný predaj
 • 13. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 288/2021 o nakladaní s nájomnými bytmi na Pribinovej ul. v Hlohovci
 • 14. bod Návrh na poskytnutie dotácií v kompetencii MsZ v oblasti kultúra
 • 15. bod Návrh na poskytnutie dotácií v kompetencii MsZ v oblasti šport
 • 16. bod Návrh na pridelenie 3-izbového bytu na Pribinovej ulici 104 v Hlohovci
 • 17. bod Návrh na pridelenie dvoch 1-izbových bytov na ulici Svätopeterská 13 v Hlohovci
 • 18. bod Návrh na pridelenie 1-izbového bytu na ulici Pod Beranom 10 v Hlohovci
 • 19. bod Dodatok č. 16 k zriaďovacej listine Mestského kultúrneho centra Hlohovec
 • 20. bod Dodatok č. 15 k zriaďovacej listine Harmonia - Zariadenie pre seniorov, Hlohovec
 • 21. bod Hodnotiaca správa Programu rozvoja mesta za roky 2018-2020
 • 22. bod Predloženie projektu ,,Revitalizácia vnútrobloku Sihoť v Hlohovci“ v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu č. IROP-PO4-SC431-2021-65
 • 23. bod Výročná správa Harmonie – Zariadenia pre seniorov Hlohovec, za rok 2020
 • 24. bod Výročná správa príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum Hlohovec za rok 2020
 • 25. bod Výročná správa obchodnej spoločnosti Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., za rok 2020
 • 26. bod Výročná správa obchodnej spoločnosti Mestská ČOV spol. s r.o., za rok 2020
 • 27. bod Výročná správa obchodnej spoločnosti Mestská zeleň Hlohovec s.r.o., za rok 2020
 • 28. bod Výročná správa obchodnej spoločnosti Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., za rok 2020
 • 29. bod Správa o hospodárení a činnosti obchodnej spoločnosti FCC Hlohovec, s.r.o., za rok 2020
 • 30. bod Výročná správa obchodnej spoločnosti Hlohovská televízia, s.r.o., za rok 2020
 • 31. bod Návrh termínov pre akt uzavretia manželstva na rok 2022
 • 32. bod Správa o kontrole plnenia uznesení
 • 33. bod Správa o vykonaných kontrolách
 • 34. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021
 • 35. bod Interpelácie
 • 36. bod Rôzne
 • 37. bod Vystúpenie občanov

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
21.10.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
02.11.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
09.11.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
22.11.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13