Hlohovec MsZ 14.09.2023Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec #

1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania, voľba komisií
3. Aktuálne informácie o meste
4. Majetkovoprávne záležitosti - prevod, nájmy, výpožička z dôvodu hodného osobitného zreteľa
5. Majetkovoprávne záležitosti - prevody pod stavbami, zriadenie vecného bremena, vyradenie majetku, nadobudnutie majetku
6. Návrh na úpravu rozpočtu Mesta Hlohovec v roku 2023 a návrh na rozpočtové opatrenia v kompetencii MsZ a preklasifikovanie vlastných príjmov
7. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 338/2023 Trhový poriadok - Mestské trhovisko
8. Petícia : Za nesúhlasné stanovisko so zmenou územného plánu v meste Hlohovec na ulici Svätopeterská
9. Petícia : Za zmenu územného plánu Mesta Hlohovec na ulici Svätopeterská
10. Preskúmanie ÚPN mesta Hlohovec – podnety fyzických a právnických osôb
11. Voľba prísediacich k Okresnému súdu Trnava
12. Návrh termínov pre akt uzavretia manželstva na rok 2024
13. Návrh na pridelenie 2-izbového bytu na Pribinovej ulici v Hlohovci
14. Návrh na pridelenie 3-izbového bytu na Pribinovej ulici v Hlohovci
15. Správa o činnosti Mestskej polície Hlohovec za prvý polrok 2023
16. Kontrola plnenia uznesení
17. Správa o vykonaných kontrolách
18. Interpelácie
19. Rôzne
20. Záver


Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 525
Brezno 41
Dunajská Streda 77
Galanta 1
Hlohovec 67
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 16
Košice 2
Malacky 83
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 193
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 3
Senec 74
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
02.10.2023 | 11:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku

 
06.10.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
16.10.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 525
Brezno 41
Dunajská Streda 77
Galanta 1
Hlohovec 67
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 16
Košice 2
Malacky 83
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 193
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 3
Senec 74
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13