Hlohovec MsZ 09.11.2023Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec #

1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania, voľba komisií
3. Aktuálne informácie o meste
4. Majetkovoprávne záležitosti - prevod, nájmy, výpožička z dôvodu hodného osobitného zreteľa
5. Majetkovoprávne záležitosti - prevody pod stavbami, zriadenie vecného bremena, vyradenie majetku, nadobudnutie majetku
6. Návrh na úpravu rozpočtu Mesta Hlohovec v roku 2023 a návrh na rozpočtové opatrenia v kompetencii MsZ a preklasifikovanie vlastných príjmov
7. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 338/2023 Trhový poriadok - Mestské trhovisko
8. Petícia : Za nesúhlasné stanovisko so zmenou územného plánu v meste Hlohovec na ulici Svätopeterská
9. Petícia : Za zmenu územného plánu Mesta Hlohovec na ulici Svätopeterská
10. Preskúmanie ÚPN mesta Hlohovec – podnety fyzických a právnických osôb
11. Voľba prísediacich k Okresnému súdu Trnava
12. Návrh termínov pre akt uzavretia manželstva na rok 2024
13. Návrh na pridelenie 2-izbového bytu na Pribinovej ulici v Hlohovci
14. Návrh na pridelenie 3-izbového bytu na Pribinovej ulici v Hlohovci
15. Správa o činnosti Mestskej polície Hlohovec za prvý polrok 2023
16. Kontrola plnenia uznesení
17. Správa o vykonaných kontrolách
18. Interpelácie
19. Rôzne
20. Záver

  • 🕠

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13