Ivanka pri Dumaji ObZ 09.09.2021

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Ivanka pri Dunaji

 • 1. a 2. bod Otvorenie a schválenie programu rokovania 2. Návrh na schválenie rokovania prostredníctvom elektronického systému
 • 3. bod Návrh na zmenu rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva
 • 4. bod Informácie starostu obce
 • 5. bod Kontrola plnenia uznesení OZ
 • 6. bod Správa hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly za I. polrok 2021
 • 7. bod Návrh VZN o čistote obce a verejnom poriadku na území obce
 • 8. bod Návrh VZN o vedení kroniky
 • 9. bod NEPREROKOVANÝ (Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby /vynechaný bod/
 • 10. bod Správa o plnení úloh komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2020
 • 11. bod Čerpanie rozpočtu obce k 30.6.2021
 • 12. bod Informácia o prijatom rozpočtovom opatrení č. 05/2021
 • 13. bod Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č. 06/2021
 • 14. bod Zámer prevodu majetku obce na rozhraní ulíc Bernolákovská, Nádražná a Poľovnícka (C p.č. 485/76 a 485/503)
 • 15. bod Zámer prevodu majetku obce na rozhraní ulíc Na vŕšku a SNP (C p.č. 375/8)
 • 16. bod Zámer prevodu majetku obce na Školskej ulici (C p.č. 232/19)
 • 17. bod Zámer prevodu majetku obce na ulici Pri jazere (C p.č. 1313)
 • 18. bod Zámer prevodu majetku obce na Štefánikovej ulici (časť C p.č. 233/30)
 • 19. bod Zámer zámeny pozemkov a nájmu pozemku na Námestí padlých hrdinov (E p.č. a C p.č.169)
 • 20. bod Návrh na nadobudnutie pozemkov od Spoločenstva vlastníkov nehnuteľností lokalita B8, k.ú. Farná, Ivanka pri Dunaji, Šústová 39, Ivanka pri Dunaji
 • 21. bod Návrh na nadobudnutie pozemku na Poľnej/Puškinovej ulici (C p.č. 636)
 • 22. bod Návrh na odpredaj pozemkov – Pasienkové spoločenstvo, k.ú. Farná
 • 23. bod Návrh na prevod pozemku pod miestnou cestou na Sládkovičovej ulici
 • 24. bod Informácia o zmene podmienok nájmu nebytových priestorov pri nájme na Štefánikovej 25 pre logopedičku
 • 25. bod Interpelácie poslancov

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
21.10.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
02.11.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
09.11.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
22.11.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13