Ivanka pri Dunaji ObZ 30.06.2020

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Ivanka pri Dunaji

 • 1. a 2. bod Otvorenie, program zasadnutia, Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
 • 3. bod Zameranie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020
 • 4. bod Návrh hlavného kontrolóra obce na zrušenie uznesení, ktoré už nebudú realizované
 • 5. bod Odpovede na interpelácie poslancov a pripomienky občanov
 • 6. bod Informácie zástupcu starostu obce
 • 7. bod Petícia za vyhlásenie nesúhlasu o zriadenie neverejného predškolského zariadenia v obci na ulici Nová
 • 8. bod Záverečný účet obce za rok 2019
 • 9. bod Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Ivanka pri Dunaji za rok 2019
 • 10. bod Návrh použitia prebytku a zostatku z finančných operácii za rok 2019
 • 11. bod Individuálna účtovná závierka obce Ivanka pri Dunaji zostavená k 31.12.2019
 • 12. bod Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky účtovnej jednotky: obec Ivanka pri Dunaji zostavenej k 31.12.2019
 • 13. bod Konsolidovaná účtovná závierka obce Ivanka pri Dunaji za rok 2019
 • 14. bod Správa nezávislého audítora o overení Konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky: obec Ivanka pri Dunaji zostavenej k 31.12.2019
 • 15. bod Rozpočtové opatrenie č. 03/2020
 • 16. bod Rozpočtové opatrenie č. 04/2020
 • 17. bod Návrh VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení na území obce Ivanka pri Dunaji.
 • 18. bod Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 7/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ivanka pri Dunaji
 • 19. bod Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene (Ivanka pri Dunaji – Slovenská republika)
 • 20. bod Žiadosť o prenájom pozemku s osobitým zreteľom
 • 21. bod Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemky obce
 • 22. bod Zámer prenájmu časti nehnuteľnosti v areáli Celltex
 • 23. bod Návrh na doplnenie zloženia Komisie pre ochranu verejného poriadku, obchod, služby, podnikanie, cestovný ruch a sociálne a zdravotné veci
 • 24. bod Interpelácie
 • 25. bod Občania

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 365
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 53
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 147
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 5
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
25.02.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
25.02.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec -->
25.02.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
01.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
10.03.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
22.03.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
25.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 365
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 53
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 147
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 5
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13