Ivanka pri Dunaji ObZ 15.12.2020

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Ivanka pri Dunaji

 • 1. a 2. bod bod Otvorenie a schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľa + Kontrola plnenia uznesení OZ
 • 3. bod Zameranie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ivanka pri Dunaji na I. polrok 2021
 • 4. bod Odpovede na interpelácie poslancov a pripomienky občanov
 • 5. bod Informácie starostu obce
 • 6. bod Návrh VZN obce Ivanka pri Dunaji č. 8/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ivanka pri Dunaji
 • 7. bod Návrh VZN obce Ivanka pri Dunaji č. 10/2020 o dani z nehnuteľnosti
 • 8. bod Návrh Dodatku č.1 k VZN obce Ivanka pri Dunaji č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
 • 9. bod Rozpočtové opatrenie č. 8/2020
 • 10. bod Rozpočtové opatrenie č. 9/2020
 • 11. bod Konsolidovaná výročná správa spojená za rok 2019
 • 12. bod Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej výročnej správy spojenej účtovnej jednotky obec Ivanka pri Dunaji zostavenej k 31.12.2019
 • 13. bod Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Ivanka pri Dunaji k návrhu rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji na roky 2021, 2022, 2023
 • 14. bod Návrh rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji na roky 2021, 2022, 2023
 • 15. bod Návrh VZN obce Ivanka pri Dunaji č. 9/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ivanka pri Dunaji
 • 16. bod Návrh VZN obce Ivanka pri Dunaji č. 11/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení na území obce Ivanka pri Dunaji
 • 17. bod Návrh Dodatku č.1 k VZN obce Ivanka pri Dunaji č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení na území obce Ivanka pri Dunaji
 • 17a. bod
 • 18. bod Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku - „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Ivanka pri Dunaji
 • 19. bod Zámer prenájmu časti nehnuteľnosti v areáli Celltex
 • 20. bod Návrh na vystúpenie zo združenia „spoločný stavebný úrad“
 • 21. bod Majetkoprávne usporiadanie pozemkov vo vlastníctve štátu pod existujúcimi stavbami miest a obcí
 • 22. bod .Voľba člena obecnej rady
 • 23. bod Schválenie sobášiaceho
 • 24. bod Interpelácie poslancov
 • Občania

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 409
Brezno 41
Dunajská Streda 62
Galanta 1
Hlohovec 60
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 9
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 161
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 62
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
29.11.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
30.11.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
02.12.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
09.12.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
09.12.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
14.12.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
14.12.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
14.12.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
14.12.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
14.12.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
16.12.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 409
Brezno 41
Dunajská Streda 62
Galanta 1
Hlohovec 60
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 9
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 161
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 62
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13