Karlova Ves MiZ 17.12.2019

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Karlova Ves

 • Otvorenie, program zasadnutia, návrhová komisia
 • 1. bod Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2020
 • 2. bod Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022
 • 3. bod Stiahnutý
 • 4. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 5/2019 zo dňa 24.9.2019 o podmienkach poskytovania dotácií
 • 5. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o príspevku na zabezpečenie stravovania pre seniorov.
 • 6. bod Prijatie daru - pozemku na ulici Svrčia
 • 7. a 8. bod Žiadosť JUDr. Evy Pistovičovej o kúpu pozemkov registra C-KN parc. č. 2300/12, 2300/13, 2300/15, 2301/3, 2301/4, k.ú. Karlova Ves - schválenie zámeru mestskej časti Bratislava - Karlova Ves predať predmetné pozemky. + Žiadosť Ing. Makaru s man
 • 9. bod Žiadosť spoločnosti Belistar, s.r.o. o nájom pozemkov pod predajným stánkom parc. č. 3651/363 a parc. č. 3651/364, k. ú. Karlova Ves
 • 10. bod Žiadosť Rodinného centra Klbko o predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte na Lackovej 4
 • 11. bod Prenájom dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62.
 • 12. bod Odmena miestnemu kontrolórovi za 3. štvrťrok 2019
 • 12a. bod Urče nie výška platu starostke MČ Bratislava Karlova Ves
 • 13. bod Harmonogram zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2020
 • 14. bod Rôzne
 • 15. bod Interpelácie.

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 366
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 53
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 147
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 6
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
25.02.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
25.02.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec --> -->
25.02.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
01.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
10.03.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
22.03.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
25.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 366
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 53
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 147
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 6
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13