Karlova Ves MiZ 15.12.2020

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Karlova Ves

 • Otvorenie. program zasadnutia
 • 1. bod Plnenie uznesení splatných k 14. zasadnutiu MiZ.
 • 2. bod Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023.
 • 3. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. /2020 zo dňa ...... 2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti BratislavaKarlova Ves č. 6/2015 zo dňa 27. októbra 2015 o miestnych daniach
 • 4. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. /2020 zo dňa .......2020 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb.
 • 5. bod Návrh všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. /2020 zo dňa ...... 2020 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.
 • 6. bod Žiadosť JUDr. Miriam Szabovej o predĺženie nájmu nebytových priestorov Pernecká, Špieszova a o úpravu výšky nájmu
 • 7. bod Podmienky Obchodnej verejnej súťaže – NP č. 102 na Segnerovej ul. č. 3
 • 8. bod Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava -Karlova Ves.
 • 9. bod Žiadosť Klubu vodného slalomu KV a Klubu vodných športov KV o predĺženie nájmu na časť objektu tzv. starej lodenice.
 • 10. bod Žiadosť spoločnosti JFcon, s.r.o. o dočasné odpustenie nájmu nebytových priestorov v Lodenici Karloveské rameno na Botanickej ulici
 • 11. bod Žiadosť Kanoistického klubu Slávia UK Bratislava o prenájom pozemkov v blízkosti Karloveského ramena pre účel vybudovanie klubovej lodenice
 • 12. bod Schválenie podmienok kúpy pozemkov pod budúcou stavbou : Chodník pozdĺž Perneckej ulice od súkromných vlastníkov
 • 13. bod Koncepcia umiestnenia a prevádzkovania predajných stánkov na území mestskej časti Karlova Ves, žiadosti o prenájom pozemku pod predajné stánky
 • 14. bod Podnájomná zmluva Nová lodenica.
 • 15. bod Harmonogram zasadaní komisií, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v r
 • 16. bod Záver

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 463
Brezno 41
Dunajská Streda 69
Galanta 1
Hlohovec 63
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 12
Košice 2
Malacky 75
Marianka 20
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 177
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 20
Rimavská Sobota 1
Senec 67
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.10.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
14.10.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Skutočne zdravá konferencia

Skutočne zdravá konferencia

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 463
Brezno 41
Dunajská Streda 69
Galanta 1
Hlohovec 63
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 12
Košice 2
Malacky 75
Marianka 20
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 177
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 20
Rimavská Sobota 1
Senec 67
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13