Karlova Ves MiZ 23.02.2021

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Karlova Ves

 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 1. bod Oznámenie starostky o nastúpení náhradníka po zaniknutom mandáte poslankyne a zloženie sľubu nového poslanca
 • 2. bod Návrh dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva Mestskej časti BratislavaKarlova Ves.
 • 3. bod Plnenie uznesení splatných k 15. zasadnutiu MiZ.
 • 4. a 5. bod Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2020 + 5. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra-poplatok za rozvoj
 • 6. bod Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2021.
 • 7. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 1/2018 zo dňa 27.02.2018 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.
 • 8. bod Návrh na odvolanie a delegovanie členov rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
 • 9. bod Návrh na schválenie výšky odpustenej čiastky nájomného pre žiadateľov v zmysle opatrení prijatých vládou SR na zmiernenie ekonomického dosahu na nájomníkov v súvislosti s ochorením COVID 19 – 2. vlna
 • 10. bod Žiadosť MUDr. Miroslavy Zahradníkovej o kúpu nebytového priestoru na Majerníkovej ul. č. 9 V Bratislave - zámer mestskej časti odpredať predmetnú nehnuteľnosť.
 • 11. bod Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru (1.06 a 1.07) nachádzajúceho sa na Perneckej 37, Špieszovej 2 v Bratislave.
 • 12. bod Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava -Karlova Ves.
 • 13. bod Informácie o bytoch a ubytovacích zariadeniach v správe a vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o nakladaní s týmto majetkom
 • 14. bod Návrh zámeru zriadenia Sociálnej výdajne mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
 • 15. bod Žiadosť Klubu textilných výtvarníkov ARTTEX, o. z. o predĺženie nájmu nebytových priestorov v ZŠ Karloveská 61.
 • 16. bod Žiadosť Evy Baranovičovej - E.T.B o predĺženie nájmu nebytových priestorov na Lackovej ul. č. 4.
 • 17. bod Žiadosť MUDr. Zuzany Petrakovičovej o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 2040,príp. o predĺženie nájomnej zmluvy na daný pozemok, k. ú. Karlova Ves.
 • 18. bod Žiadosť JUDr. Aleny Priecelovej o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 2043,príp. o predĺženie nájomnej zmluvy na daný pozemok, k. ú. Karlova Ves
 • 19. bod Žiadosť manželov Meixnerových o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 282/19 v k. ú. Karlova Ves
 • 20. bod Návrh na prenájom majetku Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves a návrh na odňatie prebytočného a neupotrebiteľného majetku Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves a na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
 • 21. bod Žiadosti o dotácie na rok 2021.
 • 22. bod Odmena miestnemu kontrolórovi za rok 2020.
 • 23. bod Informácia o vybavených interpeláciách.
 • 24. bod Rôzne + Interpelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
21.10.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
02.11.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
09.11.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
22.11.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13