Karlova Ves MiZ 29.06.2021

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Karlova Ves

 • 1. bod Otvorenie, program zasadnutia
 • 4. bod Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2020
 • 5. bod Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k návrhu dodatku štatútu hlavného mesta SR Bratislavy-sociálne veci (vypustenie čl. 31 a 32, za čl. 30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i).
 • 6. bod Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 7. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o nájme bytov vo vlastníctve a v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
 • 9. bod Správa o plnení programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves - aktualizovaná verzia.
 • 10. bod Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava -Karlova Ves
 • 11. bod Žiadosť pána Guido Paradiso o prehodnotenie žiadosti o prenájom parcely reg. C KN č. 1669/245 k.ú. Karlova Ves pre umiestnenie a prevádzkovanie predajného stánku
 • 12. bod Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy č. 3240364311 v znení jej dodatkov z dôvodu jej prerušenia pre umiestnenie detí z Materskej školy kolískova 14 počas rekonštrukcie objektu do priestorov užívaných Rodinným centrom Dlháčik.
 • 13. bod Návrh dodatku č. 3 k Poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, volených a menovaných funkcionárov samosprávy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
 • 14. bod Prenájom dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62
 • 15. bod Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 1. polrok 2021.
 • 15a. bod Návrh na schválenie participatívneho rozpočtu
 • 16. bod Informácia o vybavených interpeláciách.
 • 17. a 18. bod Rôzne a Interpelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
21.10.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
02.11.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
09.11.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
22.11.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13