Karlova Ves MiZ 28.09.2021

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Karlova Ves

 • 1. bod Plnenie uznesení splatných k 20. zasadnutiu MiZ
 • 2. bod Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2021
 • 3. bod Závery zo zasadnutia komisie pre ochranu verejného záujmu
 • 4. bod Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k 30.6.2021.
 • 5. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. (V pôvodnom programe č. 4)
 • 6. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.
 • 7. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 5/2019 zo dňa 24.9.2019 o podmienkach poskytovania dotácií v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019 zo dňa 17.12.2019.
 • 8. bod Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby medzi hlavným mestom SR Bratislavou, Mestským parkovacím systémom, spol. s r. o. a mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves.
 • 9. bod Pravidlá pilotného ročníka participatívneho rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves „PARTeR“ (poslanecký návrh p. poslankyne Zemanovej).
 • 10. bod Návrh strategickej časti komunitného plánu na obdobie rokov 2022 – 2024.
 • 11. bod Návrh na spolufinancovanie z vlastných zdrojov MČ Bratislava – Karlova Ves projektu „Karloveské centrum kultúry – rekonštrukcia: zvýšenie kvality poskytovaných služieb a hygienických štandardov v súvislosti s pandémiou COVID-19“.
 • 12. bod Zámer vybudovať a prevádzkovať zariadenie sociálnych služieb - schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nehnuteľnosti – samostatne stojaceho objektu súpisné číslo 694 a areálu na pozemkoch parc. č. 12 a 13 k.ú. Karlova Ves na Borskej 2 v Bratislave.
 • 13. bod Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod garážou v k. ú. Bratislava – Karlova Ves.
 • 14. bod Žiadosť Moniky Španitzovej o nájom pozemku registra C-KN parc. č. 2954/110 v k. ú. Karlova Ves.
 • 15. bod Žiadosť Rodinného centra Dlháčik, o. z. o odpustenie nedoplatku z vyúčtovania nákladov za plnenia spojené s užívaním nebytových priestorov.
 • 16. bod Žiadosť Miroslavy Bédiovej – Parfuméria STYLE o prenájom nebytového priestoru na Majerníkovej 16 v Bratislave.
 • 17. bod Žiadosť nájomcu Slovenský skauting, 70. zbor Bratislava o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov.
 • 18. bod Žiadosti o prenájom nebytových priestorov v Spojenej škole Tilgnerova 14, Bratislava.
 • 19. bod Súhlas s odkúpením pozemku o rozlohe 1 m2 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi (Bratislavská arcidiecéza) pod budúcou stavbou „Chodník Mokrohájska“.
 • 20. bod Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry CirKusKus o.z..
 • 21. bod Žiadosti o predĺženie termínov investície LUPY s.r.o..
 • 22. bod Informácia o vybavených interpeláciách.
 • 23. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Karlova Ves
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
11.12.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho

 
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec -->
12.12.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
12.12.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
12.12.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
13.12.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
13.12.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
14.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
14.12.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec
14.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
14.12.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Ivanka pri Dunaji ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Dunaji

 
19.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
19.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory

 
21.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Karlova Ves