Karlova Ves 11.02.2020

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Karlova Ves

 • Otvorenie, program zasadnutia
 • 1. bod Plnenie uznesení splatných k 10. zasadnutiu MiZ
 • 2. bod Správa o činnosti miestneho kontrolóra.
 • 3. bod Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava-Karlova Ves
 • 4. bod Žiadosť Ing. Jána Laluhu o prenájom časti pozemku registra C-KN parc. č. 282/2, k. ú. Karlova Ves za účelom umiestnenia 3 ks kompostérov.
 • 5. bod Žiadosť spoločnosti Z&T Pharma s.r.o. o prenájom pozemku registra E – KN parc. č. 4421/16, k. ú. Karlova Ves pre prevádzkovanie terasového sedenia pre gastronomické a kultúrne účely.
 • 6. bod Žiadosť o predĺženie nájmu nebytového priestoru v Karloveskom centre kultúry, Molecova 2 - Jakub Ursiny z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 • 7. bod Žiadosť o predĺženie nájmu nebytového priestoru v Karloveskom centre kultúry, Molecova 2 - Slovenský skauting, 1. zbor Baden-Powella z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 • 8. bod Žiadosť o predĺženie nájmu nebytového priestoru v Karloveskom centre kultúry, Molecova 2 - Slovenský skauting, 70. zbor Bratislava z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 • 9. bod Žiadosť p. Ľubomíra Bánoczkeho o predĺženie nájmu nebytových priestorov.
 • 10. bod Informácia o vybavených interpeláciách.
 • 11. bod Rôzne.
 • 12. bod Interpelácie.

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 365
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 53
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 147
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 5
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
25.02.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
25.02.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec -->
25.02.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
01.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
10.03.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
22.03.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
25.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 365
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 53
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 147
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 5
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13