Karlova Ves 27.04.2021

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Karlova Ves

 • Otvorenie, schválenie programu
 • 1. bod Plnenie uznesení splatných k 17. zasadnutiu MiZ
 • 2. bod Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2021.
 • 3. bod Žiadosť Pavla Radiča – SOUNDTECH S & T.C o predĺženie nájmu garáže na Novackého ul.
 • 4. bod Žiadosť Mládežníckeho basketbalového klubu Karlovka, o. z. o predĺženie nájmu veľkej telocvične v ZŠ A. Dubčeka.
 • 5. bod Žiadosť Ing. Vladimíra Mosného, PhD. o odkúpenie časti pozemku registra C-KN parc. č. 2954/3, k. ú. Karlova Ves
 • 6. bod Žiadosť Moniky Španitzovej o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 2954/110, k. ú. Karlova Ves.
 • 7. bod Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava -Karlova Ves.
 • 8. bod Predĺženie zmluvy o nájme a podnájme priestorov so Stolnotenisovým športovým klubom Karlova Ves
 • 9. bod Doplnenie cenníka Školskej plavárne Majerníkova 62.
 • 10. bod Rôzne + Intepelácie

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
14.06.2021 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Marianka ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Marianka

 
21.06.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
24.06.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
24.06.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
01.07.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
12.07.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: