Malacky MsZ 18.06.2020

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 • 1. bod Otvorenie, program zasadnutia, návrhová komisia, overovatelia
 • 2. bod Správa o plnení uznesení
 • 3a. bod Správa z kontroly – vyčíslenie dotovaných prostriedkov do športovej činnosti pre mládež formou úľavy z prenájmov športovísk organizáciou AD HOC Malacky za rok 2019
 • 3b. bod Správa z kontroly plnenia uznesení za II. polrok 2019
 • 4. bod Návrhy VZN mesta Malacky a interné právne normy: Návrh VZN mesta Malacky o určení názvu ulice na území mesta Malacky
 • 5. a 6. bod Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu mesta Malacky za rok 2019 + Návrh na schválenie Záverečného účtu mesta Malacky za rok 2019
 • 7. bod Správy o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií mesta Malacky za rok 2019
 • 8. bod Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2020
 • 9. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020
 • 10. bod Informácia o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12. 2019
 • 11. bod Rôzne
 • 12. bod Interpelácie a podnety + Záver

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 365
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 53
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 147
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 5
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
25.02.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
25.02.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec -->
25.02.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
01.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
10.03.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
22.03.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
25.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 365
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 53
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 147
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 5
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13