Malacky MsZ 11.12.2020

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 • 1. bod Otvorenie, program zasadnutia
 • 2. bod Správa o plnení uznesení MsZ
 • 3. bod Správa z kontroly (Slovak Lines a.s., sprístupňovania informácií na žiadosť za rok 2019 a I. polrok 2020, Správa z kontroly plnenia uznesení za I. polrok 2020)
 • 4. bod Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy
 • 5. bod Prevody, vecné bremená a zmluvy
 • 5lm. bod Pokračovanie
 • 6. bod Návrh na schválenie trvalého upustenia od vymáhania pohľadávok mesta Malacky a informácia o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok primátorom mesta – Z89/2020 príloha
 • 7. bod Návrh na schválenie trvalého upustenia od vymáhania pohľadávok príspevkovej organizácie AD HOC Malacky a informácia o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok riaditeľom organizácie – Z90/2020 príloha
 • 8. bod Informácia o čerpaní rozpočtu mesta k 30.09.2020 – Z91/2020 príloha
 • 9. a 10 bod spoločné prerokovanie bodov: Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových organizácií + Návrh rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových organizácií
 • 11. bod Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023
 • 12. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK na I. polrok 2021 – Z97/2020
 • 13. bod Návrh rámcového plánu činnosti MsZ na rok 2021 – Z99/2020
 • 14. bod Rôzne
 • 15. bod Interpelácie a podnety
 • 16. bod Hodnotenie plnenia prioritných cieľov za rok 2020 - ústne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 365
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 53
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 147
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 5
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
25.02.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
25.02.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec -->
25.02.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
01.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
10.03.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
22.03.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
25.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 365
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 53
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 147
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 5
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13