Malacky MsZ 15.12.2022

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 • 1. bod Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu
 • 2. bod Správa o plnení uznesení MsZ - SPU 4/2022
 • 3. bod a) Správa z kontroly správnosti postupov účtovania v ZŠ Štúrova – Z89/2022 b) Správa z kontroly plnenia uznesení MsZ za I. polrok 2022 – Z90/2022
 • 4a. bod Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 9/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších VZN – Z91/2022
 • 4bc. bod Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 10/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach v znení neskorších VZN – Z92/2022 c) Návrh VZN mesta Malacky o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa alebo žiaka školského zariadenia na rok 2023 – Z93/2022
 • 4d. bod Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 20/2020 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v znení neskorších VZN – Z94/2022
 • 5. bod Návrh na schválenie trvalého upustenia od vymáhania pohľadávok mesta Malacky a informácia o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok primátorom mesta za rok 2022 – Z95/2022
 • 6. bod Návrh na X. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2022 a čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 30. 09. 2022 – Z96/2022
 • 7. a 8. bod Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 - 2025 – Z97/2022 + rh rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 – Z98/2022
 • 9. bod Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025: a) MsCSS Malacky – Z99/2022 b) ADHOC Malacky – Z100/2022 c) MCK Malacky – Z101/2022
 • 10. bod Návrh na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky primátora mesta v súvislosti s ukončením funkčného obdobia 2018 - 2022 – Z102/2022
 • 11. bod Návrh na zriadenie komisií a voľba členov z radu poslancov – Z103/2022
 • 12. bod Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky – Z104/2022
 • 13. bod ) Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK na I. polrok 2023 – Z105/2022
 • 14. bod Návrh rámcového plánu činnosti MsZ na rok 2023 – Z106/2022
 • 15. bod Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Šport aréna Malacky, s.r.o. – Z107/2022
 • 16. bod Návrh na doplnenie poverenia poslanca na výkon občianskych obradov – ústne
 • 17. bod Rôzne, Interpelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13