Malacky MsZ 11.05.2023

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

  • 1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
  • 2a. bod Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 1/2021 o úhradách za sociálne služby poskytované mestom Malacky v znení VZN č. 1/2022 – Z24/2023
  • 2b. bod Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 6/2019 o podmienkach prevádzkovania hazardných hier v znení neskorších VZN – Z25/2023
  • 2c. bod Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa ruší VZN mesta Malacky č. 8/2005 o záväzných častiach Územného plánu zóny IBV Jánošíkova – Z26/2023
  • 3b. bod Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „C“ parc. č. 2809/1 v k. ú. Malacky na Malom námestí uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Mgr. Petra Gajdára a MUDr. Emílie Gajdárovej – Z28/2023
  • 3c. bod Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra „C“ parc. č. 3630/1 v k. ú. Malacky na ulici D. Skuteckého uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech obyvateľov lokality JUH zastúpených Ing. Štefanom Hrončekom – Z29/2023
  • 3d. bod ) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „E“ parc. č. 1477/1, 1657/11 v k. ú. Malacky na Záhoráckej ul. uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Lukáša Podstavka, Malacky – Z30/2023
  • 4. bod ) Návrh na prerokovanie pozastaveného výkonu uznesenia MsZ č. 17/2023 – Z31/2023
  • 5. bod Návrh na založenie obchodnej spoločnosti Kulturák, s.r.o. a schválenie zástupcov mesta do jej štatutárneho a kontrolného orgánu – Z32/2023
  • 6. bod Ústna informácia primátora k zámeru Ministrestva vnútra SR zriadiť humanitárne centrum v k.ú. Malacky

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
02.10.2023 | 11:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku

 
06.10.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
16.10.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

Kategórie videií: