Malacky MsZ 13.12.2023

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 • 1. bod Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu
 • 2. bod Správa o plnení uznesení MsZ – SPU 4/2023
 • 3. bod Správy z kontroly:
  a) Správa z kontroly dodržiavania povinnosti zverejňovania zmlúv v CRZ v príspevkovej organizácii AD HOC Malacky – Z 102/2023
  b) Správa z kontroly plnenia uznesení za I. polrok 2023 – Z 103/2023
  c) Správa z kontroly tvorby a použitia rezervného fondu za roky 2021 a 2022 – Z 104/2023
 • 4. bod Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy:
  a) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 9/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších VZN – Z105/2023
  b) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 4/2020, ktorým sa ustanovuje ochranné pásmo pohrebísk na území mesta Malacky, a ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Malacky – Z106/2023
  c) Návrh VZN mesta Malacky o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia – Z107/2023
  d) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Malacky č. 1/2016 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách na území mesta Malacky – Z108/2023
  e) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa zrušuje VZN mesta Malacky č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta – Z109/2023
  f) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa zrušuje VZN mesta Malacky č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky – Z110/2023
  g) Návrh na schválenie Zásad hospodárenia s majetkom mesta – Z111/2023
 • 5. bod Prevody, vecné bremená a zmluvy:
  a) Návrh na schválenie zámeny častí pozemkov registra „C“ parc. č. 4440/2 a 4455 v k. ú. Malacky vo vlastníctve mesta Malacky a pozemku registra „C“ parc. č. 4440/14 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Mgr. Petra Gajdára na Mierovom námestí – Z112/2023
  b) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 6871/27 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Ing. arch. Alexandra Németha, Kataríny Gelingerovej, Márie Molčániovej, Juraja Németha a Dr. Susanny Balaun v prospech mesta Malacky – Z113/2023
  c) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ parc. č. 907/2, 908 a 978/1 v k. ú. Malacky na ulici Duklianskych hrdinov uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. a IRG Interior s.r.o. – Z114/2023
  d) Návrh na zriadenie vecných bremien v prospech spoločnosti LGR Invest, s.r.o., Malacky k stavbe Polyfunkčný dom Severín – Z115/2023
  e) Návrh na schválenie zmeny nájomcov nebytových priestorov v objekte Inkubátor – Z116/2023
 • 6. a 7. bod Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 – 2026 – Z117/2023

  Návrh rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 – Z118/2023
 • 6. a 7. bod Pokračovanie (audio záznam)
 • 8. bod (audio záznam)
 • 9. bod (audio záznam)
 • 10. bod (audio záznam)
 • 11. bod (audio záznam)
 • 12. bod (audio záznam)
 • 13. bod (audio záznam)
 • 14. bod Rôzne (ms. polícia) (audio záznam)
 • 14. bod Rôzne (audio záznam)
 • 15. bod Interpelácie + Záver (audio záznam)

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13