Malacky MsZ (titulky) 20.06.2024

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 2. bod Správa o plnení uznesení – SPU 2/2024
 • 3. bod Správy z vykonaných kontrol:
  a) Správa z kontroly poskytnutých dotácií za rok 2023 – Z41/2024
  b) Správa z kontroly dodržiavania zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci pri vydávaní rozhodnutí v podmienkach základných škôl a materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky – Z42/2024
  c) Správa z kontroly plnenia uznesení MsZ za II. polrok 2023 – Z43/2024
 • 4. bod Návrhy VZN mesta Malacky a interné právne normy:
  a) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 5/2024 o záväzných častiach Územného plánu zóny Malacky – Mayer – Z44/2024
  b) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 16/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Malacky – Z45/2024
  c) Návrh VZN mesta Malacky o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom – Z46/2024
  d) Návrh VZN mesta Malacky o pravidlách na udržiavanie čistoty v meste a ochranu verejnej zelene na území mesta Malacky – Z47/2024
 • 5. bod Prevody a zmluvy:
  a) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „C“ parc. č. 2491/2 na ulici Duklianskych hrdinov v k. ú. Malacky vo vlastníctve mesta Malacky v prospech Alžbety Haniačikovej – Z48/2024
  b) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 911 na ulici Táborisko v k. ú. Malacky vo vlastníctve Augustína Režného v prospech mesta Malacky – Z49/2024
  c) Návrh na zriadenie vecného bremena na častiach pozemkov registra „C“ parc. č. 3270/3 a 3271/1 v k. ú. Malacky na Pezinskej ulici uzatvorením „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v prospech Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. – Z50/2024
  d) Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra „E“ parc. č. 5436 v k. ú. Malacky na ulici gen. M. R. Štefánika uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Ing. Idy Juricovej – Z51/2024
  e) Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra „E“ parc. č. 588 v k. ú. Malacky na Zámockej ulici uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. – Z52/2024
 • 6. bod Návrh II. zmeny rozpočtu mesta Malacky na rok 2024 – Z53/2024
 • 7. bod Návrh na schválenie zástupcu mesta v kontrolnom orgáne obchodnej spoločnosti TEKOS, spol. s r.o. – Z54/2024
 • 8. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2024 – Z55/2024
 • 9. bod Rôzne
  Info z komisie pre verejný záujem • 10. bod Interpelácie

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 576
Brezno 41
Dunajská Streda 80
Galanta 1
Hlohovec 72
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 21
Košice 2
Malacky 89
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 206
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 79
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13