Marianka ObZ +pokračovanie 14.6.21 09.06.2021

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Marianka

 • 1. - 3. bod Otvorenie, schválenie programu, overovatelia, návrhová komisia
 • 4. bod Kontrola plnenia uznesení.
 • 5. bod Informácia zástupcu starostu o činnosti obecného úradu.
 • 6. bod Interpelácie poslancov.
 • 7. bod Správa hlavnej kontrolórky obce z kontroly účelovosti čerpania nenávratných finančných prostriedkov (dotácií) poskytnutých obcou za rok 2020
 • 8. bod Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2020.
 • 9. bod Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2020.
 • 10. bod Schválenie záverečného účtu obce za rok 2020.
 • 11. bod Použitie rezervného fondu.
 • Pokračovanie prerušeného rokovania (14.6.2021)

 • 12. bod Schválenie poskytnutia dotácii z rozpočtu obce Marianka pre občianske združenia na rok 2021
 • 13. bod II. zmena programového rozpočtu.
 • 14. bod Správa hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z.
 • 15. bod Správa hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly použitia finančných prostriedkov na vybudovanie retardéra na Ceste na Ovsisku
 • 16. bod Správa o výsledku kontroly použitia finančných prostriedkov obce použitých na vyrovnanie vzťahov so spoločnosťou STAVEKO.
 • 17. bod Sadzobník poplatkov k prevádzke multifunkčného ihriska.
 • 18. bod Zmluva o nájme nehnuteľností (predmet účelu: Marianka-splašková kanalizácia-Borinská ul.).
 • 19. bod Rôzne, diskusia.

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 463
Brezno 41
Dunajská Streda 69
Galanta 1
Hlohovec 63
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 12
Košice 2
Malacky 75
Marianka 20
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 177
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 20
Rimavská Sobota 1
Senec 67
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.10.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
14.10.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Skutočne zdravá konferencia

Skutočne zdravá konferencia

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 463
Brezno 41
Dunajská Streda 69
Galanta 1
Hlohovec 63
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 12
Košice 2
Malacky 75
Marianka 20
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 177
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 20
Rimavská Sobota 1
Senec 67
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13