Marianka ObZ 16.12.2022

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Marianka

 • 1. - 3. bod Otvorenie zasadnutia Voľba členov návrhovej komisie, voľba overovateľov a určenie zapisovateľa Návrh na schválenie programu zasadnutia
 • 4. bod Informácia o činnosti obecného úradu
 • 5. bod Plnenia uznesení
 • 6. bod Návrh VZN č. .../2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia
 • 7. bod Návrh VZN č. .../2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné odpady vyhovenie protestu prokurátora
 • 7. bod Pokračovanie (po prestávke)
 • 8. bod Rozpočet na rok 2023 /stiahnutý/
 • 9. bod Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu obce Marianka k 31.12.2021
 • 10. bod Správa z kontroly procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku k 31.12.2021
 • 11. bod Kontrola vedenia pokladne obce a dodržiavanie súvisiacich predpisov za rok 2021
 • 12. bod Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce Marianka na I. polrok 2023
 • 13. bod Delegovanie zástupcov obce do Školskej rady pri Materskej škole a základnej škole Marianka zriaďovateľom v zmysle § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • 14. bod Návrh na predĺženie splatnosti pôžičiek PMP, s.r.o.
 • 15. bod Odvolanie a menovanie členov Dozornej rady spoločnosti PMP, s.r.o.
 • 16. bod Návrh na zmenu členov v komisii pre ochranu verejného záujmu
 • 17. bod Interpelácie Rôzne, diskusia.

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 525
Brezno 41
Dunajská Streda 77
Galanta 1
Hlohovec 67
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 16
Košice 2
Malacky 83
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 193
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 3
Senec 74
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
02.10.2023 | 11:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku

 
06.10.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
16.10.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.11.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 525
Brezno 41
Dunajská Streda 77
Galanta 1
Hlohovec 67
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 16
Košice 2
Malacky 83
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 193
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 3
Senec 74
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13