PETRŽALKA MsZ 26.06.2012

14. Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva BA - MČ Petržalka

 • 0. bod Otvorenie, schválenie programu
 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení MZ splatných k 31.5.2012.
 • 2. bod Návrh na určenie mesačného platu Ing. Vladimírovi Bajanovi, starostovi mestskej časti Bratislava-Petržalka.
 • 3. bod Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2011.
 • 4. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa ruší VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 3 zo dňa 7. 2. 1994 o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratisl
 • 5. bod Návrh Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou.
 • 6. bod Návrh systému regulovaného parkovania na území mestskej časti Bratislava- Petržalka.
 • 6. bod Pokračovanie /1/
 • 6. bod Pokračovanie /2/
 • 7. bod Správa o činnosti Okrskovej stanice MsP v Petržalke v roku 2011.
 • 7. bod Pokračovanie /1/
 • 7. bod Pokračovanie /2/
 • 8. bod Návrh dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka.
 • 9. bod Návrh na predĺženie nájomných zmlúv pre spoločnosť PANTHERA SK, s.r.o., Geologická 36, Bratislava.
 • 10. bod Návrh na prenájom školského bazéna v objekte ZŠ Holíčska 50, Bratislava pre Plavecký klub ORCA SPORT, Muškátová 21, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 42135460.
 • 11. bod Návrh na prenájom školského bazéna v objekte ZŠ Pankúchova 4, Bratislava pre Plavecký klub ORCA SPORT, Muškátová 21, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 42135460.
 • 12. bod Návrh na prenájom bytu, ktorý je súčasťou budovy Cirkevnej materskej školy Márie Mazzarellovej, Lachova 33, Bratislava za účelom ubytovania sestier Dcér Márie Pomocnice.
 • 13. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov v Dome Kultúry Zrkadlový Háj pre Igora Kmeťa, Bzovícka 12, 851 07 Bratislava.
 • 14. bod Návrh na prenájom nebytového priestoru v ZŠ Gessayova 2, Bratislava pre Tenisový klub OLYMP Bratislava, o.z.
 • 15. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Nobelovo nám. č. 6, Bratislava pre Mgr. Janu Kamenskú – 1. súkromné opatrovateľské centrum BABYLAND, J. Kostku 2428/18, 901 01 Malacky, IČO: 40 646 149.
 • 16. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Prokofievova 5, Bratislava pre Klub modernej gymnastiky DANUBIA, o. z., Topoľčianska 33, 851 05 Bratislava, IČO: 36071498.
 • 17. bod Návrh na prenájom nebytového priestoru v ZŠ Prokofievova 5, Bratislava pre Súkromnú základnú umeleckú školu, Prokofievova 5, Bratislava, IČO: 31802958.
 • 18. bod Návrh na prenájom nebytového priestoru v ZŠ Prokofievova 5, Bratislava pre Tanec proti drogám, o.z., Prokofievova 5, 851 01 Bratislava, IČO: 36076228.
 • 19. bod Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy pre Jána Vaškoviča, Mlynarovičova č. 19, Bratislava.
 • 20. bod Návrh na prenájom pozemku, parc. č. 3574/6 pre spoločnosť STEVE PRO, spol. s r.o., Švabinského 18, 851 01 Bratislava, IČO: 35731583.
 • 21. bod Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2012/2013 v základných školách a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.
 • 22. bod Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za I. štvrťrok roku 2012.
 • 23. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 2/2005.
 • 24. bod Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Petržalka č. 103 zo dňa 27.9.2011.
 • 25. bod Návrh zámeru zlepšenia technického stavu budov základných škôl a materských škôl na území mestskej časti Bratislava-Petržalka.
 • 26. bod Návrh zámeru opráv komunikačných terás v mestskej časti Bratislava-Petržalka.
 • 27. bod Návrh zámeru revitalizácie športovísk na území mestskej časti Bratislava- Petržalka a športového areálu ZŠ Budatínska.
 • 28. bod Správa z kontroly personálnej a mzdovej agendy v Základnej škole Nobelovo námestie 6, Bratislava.
 • 29. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava- Petržalka na obdobie od 1. júla 2012 do 31. decembra 2012.
 • 30. bod Interpelácie. Diskutujúci: p. Hrčka, p. Brezinská, p. Škovráneková, p. Gaži, p. Pätoprstá, p. Radosa, p.
 • 31. bod Rôzne. Diskutujúci: p. Kríž, p. Bučan, p. Štefánik, p. Hrčka, p. Miškov - Akcia zámena pozemkov Králova hora..., p. Pätoprstá, p. Hájková, p. Hrčka, p. Arpai, p. Kovár, p. Kríž, p. Bučan, p. Radosa, p. Fiala, p.

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
27.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií: