Petržalka MiZ 10.12.2019

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka

 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k 31.10.2019
 • 2. bod Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020 s výhľadom do roku 2022
 • 2. bod pokračovanie (po prestávke)
 • 3. bod Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019
 • 4. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava- Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Petržalka č. 7/2015 z 22. Septembra 2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestske
 • 4a. bod Vystúpenie občano v
 • 5. a 6. bod Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č.5/2017 z 28.februára 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratis
 • 7. a 8. bod Prerokovanie protestu prokurátora proti Čl. I bod 2. Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2019 zo dňa 25.06.2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 1/
 • 9. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2019 zo dňa 9. septembra 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
 • 10. bod Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení VZN
 • 11. bod Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dani z nehnuteľnosti
 • 12. až 14. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom miestneho kontrolóra + Informácia o prijatých opatreniach z kontrol + 14. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra
 • 28. bod Návrh na ustanovenie poslancov do funkcie sobášiacich
 • 32. bod Rôzne (vystúpenie občana)

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 366
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 54
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 148
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 6
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
10.03.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
22.03.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
25.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 366
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 54
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 148
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 6
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13