Petržalka MiZ 19.12.2019

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka

 • Otvorenie, schválenie programu
 • 1. bod Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte ZŠ Pankúchova 4, Bratislava pre FC Peržalka družstvo
 • 2. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Turnianska 10 pre Súkromnú základnú umeleckú školu
 • 3. bod Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 4589/4 pre Ivetu Farenzenovú, Vavilova 6, 851 01 Bratislava
 • 4. bod Návrh na predĺženie nájmu časti nebytových priestorov v objekte Univerzálnej prevádzkovej budovy na Kutlíkovej 17, pre Pavla Kupku
 • 5. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Anatolija Karpova pre Klub modernej gymnastiky Danubia
 • 6. bod Návrh na predĺženie doby nájmu zmluvy o nájme nebytových priestorov v objekte Univerzálnej prevádzkovej budovy Kutlíkova 17 v Bratislave pre Sociálnu poisťovňu
 • 7. bod Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti BratislavaPetržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou v znení dod.č.1
 • 7a. bod Návrh odmeny pre kontrolóra
 • 8. bod Zadanie Územného plánu zóny Kapitulský dvor
 • 9. bod Návrh na pomenovanie nových ulíc v mestskej časti Bratislava-Petržalka v bývalom areáli Matador
 • 10. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. januára 2020 do 30. júna 2020
 • 11. bod Zmeny členov v komisiách Miestneho zastupitelstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 12. bod Návrh na voľbu člena pracovnej skupiny pre energetiku
 • 13. bod Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za III. štvrťrok 2019
 • 14. bod Návrh na vysporiadanie pozemkov pod ZŠ Turnianska, MŠ Turnianska a MŠ Bzovicka
 • 15a. bod Odvolanie a voľba člerna dozornej rady Bytového podniku
 • 15b. bod Zmeny a doplnky Územného plánu - ropovod Bratislava-Schwechat
 • 15. bod Interpelácie
 • 16. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 366
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 54
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 148
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 6
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
10.03.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
22.03.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
25.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 366
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 54
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 148
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 6
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13