Petržalka MiZ 05.05.2020

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka

 • Otvorenie, schválenie programu
 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k 05. 05. 2020
 • 2. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 05. 05. 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 9/2014 zo dňa 30. septembra 2014, ktorým sa vydávajú trhové po
 • 3. bod Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 05.05. 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2019 zo dňa 9. septembra 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidi
 • 4. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o určení verejne prístupných miest, na ktorých je zakázané požívanie alkoholických nápojov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 5. bod Návrh na vyradenie ZŠ Pankúchova 6, 851 04 Bratislava zo siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu SR
 • 6. bod Informácia o prechode pedagogických a nepedagogických zamestnancov MŠ pod mestskú časť Bratislava-Petržalka
 • 7. bod Informácia o navrhovaných ekonomických opatreniach v súvislosti s pandémiou COVID-19 a návrh na úpravu rozpočtu
 • 8. bod Prehľad žiadostí o odpustenie nájomného za nebytové priestory z dôvodu uzavretia prevádzok pre šírenie COVID 19
 • 9. bod Zmeny členov v komisiách Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 9a. bod Návrh na odvolanie a následnú voľbu člena komisie
 • 10. bod Návrh na odvolanie a voľbu členov Dozornej rady Športových zariadení Petržalky, s.r.o.
 • 11. bod Návrh dodatku č. 3 k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 12. bod Návrh na určenie sobášnej miestnosti, sobášnych dní, sobášnych hodín a poplatku na úhradu za služby spojené s výkonom sobášneho obradu mimo úradne určenej miestnosti na uzavretie manželstva v matričnom obvode Bratislava-Petržalka
 • 13. bod Návrh na kúpu objektu štátu – sklad na Ulica Ondreja Štefanka, súp. č. 6095
 • 13a. bod Návrh koncepcie Verejnoprospešných služieb

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 365
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 53
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 147
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 5
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
25.02.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
25.02.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec -->
25.02.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
01.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
10.03.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
22.03.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
25.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 365
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 53
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 147
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 5
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13