Petržalka MiZ 13.10.2020

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka

 • 0. bod Otvorenie, schválenie programu
 • 1a. bod Návrh na zmenu rokovacieho poriadku
 • 1. bod Čerpanie Návratnej finančnej výpomoci (pôžičky) z MF SR
 • 2. bod Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, č. …../2020 zo dňa ……2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 zo 14. decembra 2004 o miestnych daniach v znení v
 • 3. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2019 zo dňa 9. septembra 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení
 • 4. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č.... /2020 z ............, o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava - Petržalka
 • 5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č.... /2020 z ............, o poskytovaní príspevku na stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku
 • 6. bod Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku a k zámene nehnuteľností
 • 7. bod Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku v k.ú. Petržalka, parc. č. 4325, 4326, 4327 pre Ján Bari a Alžbeta Bariová
 • 8. bod Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku – na Tyršovom nábreží
 • 9. bod Návrh na prenájom častí pozemkov pod prístupovými chodníkmi k nebytovým priestorom (Eliašová, Ebnerová, Krečková)
 • 10. bod Žiadosť o prenájom pozemku, parc. č. 4373/7 pre Regent & company s.r.o.
 • 11. bod Návrh na predlženie prenájmu časti pozemku, parc. č. 5454 pre Milan Marák – CAFE CAPPUCCINO
 • 12. bod Návrh na odplatný prevod majetku do vlastníctva mesta – objekty na Tyršovom nábreží
 • 13. bod Návrh na voľbu člena pracovnej skupiny pre energetiku
 • 14. bod Návrh na odvolanie a voľbu neposlancov do/z komisie mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 15. bod Návrh alternatívy na vyvážené lokálne spravodajstvo
 • 16. bod Interpelácie
 • 17. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 366
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 54
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 148
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 6
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
10.03.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
22.03.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
25.03.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 366
Brezno 41
Dunajská Streda 54
Galanta 1
Hlohovec 54
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 5
Košice 2
Malacky 63
Marianka 5
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 148
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 6
Rimavská Sobota 1
Senec 56
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13