Petržalka MiZ 09.02.2021

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka

 • 1. Otvorenie, Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka k 30. 12. 2020
 • 2. bod Voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 3. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2020 zo dňa 23.júna 2020 o poskytovaní a výške úhrady za sociálne služby
 • 4. bod Návrh na poskytnutie dotácií v zmysle VZN č. 7/2020 o poskytovaní dotácií pre veľké športové kluby z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 5. bod Návrh na kúpu objektu – ZSE, na ul. Ondreja Štefanka 2, Bratislava-Petržalka, súpisné č. 3274 vrátane priľahlých pozemkov
 • 6. bod Účelovo viazaný dar
 • 7. bod Vyjadrenie miestneho zastupiteľstva k ponuke spoločnosti CRESCO REAL ESTATE a.s. ohľadom predaja budovy materskej škôlky a súvisiacich nehnuteľností v zóne Slnečnice – C3
 • 8. bod Vyjadrenie Pracovnej skupiny pre správu poplatku za rozvoj zo dňa 12.12.2020 ohľadom použitia výnosov z poplatku za rozvoj na územiach projektov Slnečníc a Nesta
 • 9. bod Návrh na predĺženie nájmu pozemkov v k.ú. Petržalka, parc. č.5875/86 a časť parc. č. 5875/73 pre RENSTAV ĎURČO, spol. s r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 10. bod Návrh na výpožičku nehnuteľného majetku za účelom zriadenia MOM
 • 11. bod Návrh na výpožičku nehnuteľného majetku v objekte bytového domu na Medveďovej 21 pre Stredisko sociálnych služieb
 • 12. bod . Podnet na zmenu Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov v lokalite Kapitulský dvor
 • 13. bod Návrh na odpustenie dlhu z nájmu v čase mimoriadnej situácie v rámci COVID 19
 • 14. bod Návrh na výpožičku nehnuteľného majetku v objekte bytového domu na Gessayovej 43 pre GROSSMANN PROPERTY s.r.o. za účelom zriadenia MOM
 • 15. bod Návrh na odvolanie neposlancov a voľbu poslancov a neposlancov do/z komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 16. bod Správa o kontrole zverejňovania zmlúv a faktúr Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 17. bod Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020
 • 18. bod . Schválenie spolufinancovania mestskej časti Bratislava-Petržalka v prípade podania žiadosti o dotáciu na projekt „Rekonštrukcia bežeckého oválu na ZŠ Dudova“ na základe výzvy z Fondu na podporu športu na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu šp
 • 19. bod Parkovacia politika hlavného mesta - zóny mestská časť Bratislava-Petržalka
 • 20. bod Vysvetlenie VOS na nákup kosačiek
 • 21. bod Interpelácie
 • 22. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
21.10.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
02.11.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
09.11.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
22.11.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13