Petržalka MiZ 13.04.2021

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka

 • 1. bod Otvorenie, program
 • 2. bod Návrh na odvolanie a voľbu člena Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 3. bod Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021 a schválenie čerpania úveru SLSP v zmysle uznesenia MZ č. 213 zo dňa 9. júna 2020
 • 4. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka v zmysle VZN č. 16/2020
 • 5. bod Návrh na voľbu zástupcu mestskej časti Bratislava-Petržalka do kontrolných orgánov veľkých športových klubov v súlade s VZN č. 7/2020 o poskytovaní dotácií pre veľké športové kluby z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 6. bod Stanovisko Mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 7. bod Návrh na odpustenie dlhu z nájmu v čase mimoriadnej situácie v rámci Covid -19
 • 8. bod Návrh na predĺženie nájmu pozemkov v k.ú. Petržalka, parc.č.5875/86 a časť parc. č. 5875/73 pre RENSTAV ĎURČO, spol. s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.
 • 9. bod Návrh predĺženie nájmu pozemkov v k. ú. Petržalka, parc. č. 5735 a 5734 pre Ladislava Oláha, ako prípadu osobitného zreteľa.
 • 10. bod Návrh na prenájom pozemku v k. ú. Petržalka, parc. č. 10 pre OZ POĎME NA TO, ako prípadu hodného osobitného zreteľa.
 • 11. bod Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku v k. ú. Petržalka, parc. č. 1262 pre Ing. Vladimíra Vavríka a Ing. Vladislava Malinovského, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 • 12. bod . Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov – zubná ambulancia v objekte ZŠ Dudova Bratislava pre MUDr. Darinu Marenčíkovú, ako prípadu hodného osobitného zreteľa.
 • 13. bod Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov- zubná ambulancia v objekte ZŠ Budatínska 61 Bratislava, ako prípadu hodného osobitného zreteľa.
 • 14. bod Návrh na predĺženie nájmu častí pozemkov pod prístupovými chodníkmi k nebytovým priestorom, ako prípadu hodného osobitného zreteľa.
 • 15. bod Návrh na odvolanie veliteľa a vymenovanie nového veliteľa Dobrovoľného verejného požiarneho zboru Petržalka
 • 16. bod Možnosti využitia priestorových kapacít v objekte Fedinova 7, Bratislava
 • 17. bod Program : Adopcia zelene v Petržalke
 • 18. bod Správa o kontrole dodržiavania Smernice pre vedenia účtovníctva miestneho úradu
 • 19. bod Interpelácie
 • 20. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
21.10.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
02.11.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
09.11.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
22.11.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13