Petržalka MiZ 18.05.2021

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka

 • Otvorenie, program zasadnutia
 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka k 30. 4. 2021
 • 2. bod Návrh na úpravu rozpočtu 2021 pre KZP v položke kapitálové výdavky
 • 3. bod Návrh na predĺženie nájmu častí pozemkov pod prístupovými chodníkmi k nebytovým priestorom, ako prípad osobitného zreteľa
 • 4. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte bývalej materskej školy na Fedinovej 7, pre neziskovú organizáciu VYSNÍVANÝ DOMOV
 • 5. bod Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte bývalej materskej školy na Fedinovej 7 pre spoločnosť JOY ZONE, s.r.o.
 • 6. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte bývalej materskej školy na Fedinovej 7 pre spoločnosť SportCo, s.r.o.
 • 7. bod Návrh zámeru na vysporiadanie pozemkov parc.č. 2517/1 a parc.č. 2518/1 od spoločností – POPPER, a.s. a ChP Invest, s.r.o.
 • 8. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte na Haanovej 10, Bratislava pre Mestskú políciu hlavného mesta SR Bratislavy, Okrskovej stanice Petržalka ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 • 9. bod Návrh na odpustenie dlhu z nájmu v čase mimoriadnej situácie v rámci Covid -19
 • 10 a 11. bod . Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel + Správa hlavného mesta Bratislava o stave príprav celomestskej parkovacej politiky
 • 12. bod Petícia
 • 13. bod Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka č. 357 zo dňa 9. februára 2021
 • 14. bod Návrh na zrušenie časti uznesenia č. 181 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka prijatého dňa 4. februára 2020
 • 15. bod Kritériá pre zámenu pozemkov v súkromnom vlastníctve na území Petržalky za pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
 • 16. bod Sprístupnenie Chorvátskeho ramena pre malé bezmotorové plavidla v mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 17. bod Informácia o uzavretých zmluvách na nájom obecných bytov zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a informácia o uzavretých nájomných zmluvách a o predĺžení nájmov už uzatvorených nájomných zmlúv na nájom bytov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka za I. štvrťrok 2021
 • 18. bod Interpelácie
 • 19. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
21.10.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
02.11.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
09.11.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
22.11.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13