Petržalka MiZ 29.06.2021

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka

 • Otvorenie, schválenie programu, overovatelia, návrhová komisia
 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka k 31. 5. 2021
 • 2. a 3. bod Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2020
  3. bod Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021 a schválenie výdavkov čerpaných z úveru SLSP
 • 3a. bod Plat starostu MČ BA Petržalka
 • 4. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2021 zo dňa ... ... 2021 k zriadeniu Materskej školy, Turnianska ul. č. 10, 851 07 Bratislava
 • 5. bod Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov, v objekte Romanovej 1, Bratislava pre spoločnosť M.A.Y.A s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 6. a 7. bod Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov, v objekte ZŠ Nobelovo nám. č. 6 pre BABYLAND, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
  7. bod Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku, v areáli ZŠ Nobelovo nám. č. 6 pre BABYLAND, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 • 8. bod Návrh na predĺženie prenájmu časti budovy – strešná plocha budovy ZŠ Beňadická 38, pre Orange Slovensko, a.s., ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 • 9. bod Návrh na prenájom časti pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5357/29, 5359/73, 5359/67, 5359/63, 5359/59, 5359/55, 5359/47, 5359/36, 5359/32, pod stavebným objektom SO TB.300 Sadové a terénne úpravy, ktoré sú dotknuté umiestnením stavby „Alfa Park – Tower B“ pre spoločnosť Popper Capital, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 10. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov, v BD Medveďovej 21, Bratislava pre Miestnu knižnicu Petržalka, ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 • 11. bod Návrh na odpustenie dlhu z nájmu v čase mimoriadnej situácie v rámci Covid -19
 • 12. bod Výzva na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na vzdelávanie detí v súkromných materských školách podľa prijatého všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2015 z 22. septembra 2015 o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných materských školách v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016 a všeobecne záväzného nariadenia č.11/2019 pre školský rok 2021/2022
 • 13. bod Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – sociálne veci (vypustenie čl. 31 a 32, za čl. 30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i)
 • 14. bod Zmluva o spolupráci na zabezpečovanie odťahovej služby medzi spoločnosťou Mestský parkovací systém, spol. s.r.o. a Mestskou časťou Bratislava-Petržalka a Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava
 • 15. bod Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Bratislavy č. .........../2021 z ............., ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 16. bod Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2021/2022 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 17. bod Správa o kontrole poskytovania stravných lístkov príslušnými oddeleniami Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Petržalka za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020
 • 18. bod Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava – Petržalka za obdobie II. polroka 2020
 • 19. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava – Petržalka na obdobie od 1. júna 2021 do 31. decembra 2021
 • 20. bod . Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka č. 210 zo dňa 5. mája 2020
 • 21a. bod Návrh na voľbu poslancov do komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 21b. bod Plav8re+n
 • 22. bod Písomná informácia o aktuálnom stave voľných bytov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka a bytov zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka za II. štvrťrok 2021
 • 23. bod Informácia o uzavretých zmluvách na nájom obecných bytov zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a informácia o uzavretých nájomných zmluvách a o predĺžení nájmov už uzavretých nájomných zmlúv na nájom bytov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka za II. štvrťrok 2021
 • 24. bod Interpelácie
 • 25. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
21.10.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
02.11.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
09.11.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
22.11.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13