Petržalka MiZ 29.09.2021

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka

 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka k 31.08.2021
 • 2. bod Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.06.2021
 • 3. bod Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021 a schválenie výdavkov čerpaných z úveru
 • 4. bod Návrh VZN MČ Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 4/2013, č. 4/2019, č. 7/2019, č. 15/2019, č. 18/2019 a č. 15/2020
 • 4ab. bod Zmena v DS
 • 5. bod Návrh na predĺženie nájmu pozemkov v k. ú. Petržalka, parc. č. 1045/2 pre LUXUS spol. s. r. o., Hviezdoslavovo nám. 16, 811 01 Bratislava ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 • 6. bod Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku v k. ú. Petržalka, parc. č. 3626 pre Jozefa Laluhu, Belinského 11, 851 01 Bratislava ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 • 7. bod Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Petržalka, parc. č. 5735 a 5734 pre Zdenku Oláhovú, Mlynarovičova 7, Bratislava ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 • 8. bod Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte Blagoevovej 22, Bratislava pre spoločnosť Dare Group s. r. o. ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 9. bod Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte Ambroseho 15, Bratislava pre spoločnosť Sweet Group s. r. o. ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 10. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte na Topoľčianskej 14, 851 05 Bratislava pre MUDr. Denisu Fecmanovú ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 11. bod Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte bývalého pavilónu detských ihrísk na Gessayovej 9 v Bratislave pre Pro Gastro s. r. o. ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 • 12. bod Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte bývalého pavilónu detských ihrísk na Hrobákovej 25 v Bratislave pre Letterpress s. r. o. ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 • 13. bod Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov – zubnej ambulancie v objekte ZŠ A. Karpova Černyševského 8 pre AK SMILE, s. r. o. ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 14. bod Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku – na Námestí republiky
 • 15. bod Návrh na odplatný prevod majetku do vlastníctva Hlavného mesta SR Bratislavy – objekty na Tyršovom nábreží ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 16. bod Návrh zámeru predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5734, 5735, 5736, 5756, 5758/3, 5759/1 a 5759/2 pre Lukáša Hargaša
 • 17. bod Návrh zámeru predaja pozemku registra „E“ KN parc. č. 14822/1 pre Jána Vaškovič
 • 18. bod Pozemky pod ZŠ Turnianska
 • 19. bod Návrh na odkúpenie prístavby „Klubovňa - bufet“ v areáli ZŠ Pankúchova 4 Bratislava
 • 20. bod Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením
 • 21. bod Stiahnutý
 • 23. bod Písomná informácia o aktuálnom stave voľných bytov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka a bytov zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka za III. štvrťrok 2021
 • 25. bod Informácia o uzavretých zmluvách na nájom obecných bytov zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a informácia o uzavretých nájomných zmluvách a o predĺžení nájmov už uzavretých nájomných zmlúv na nájom bytov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka za III. štvrťrok 2021
 • 26. a 27. bod Správa z kontroly dokladovania vybraných dodávateľských faktúr uhradených z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Petržalka v roku 2020
 • 28. bod Návrh koncepcie vysporiadania MŠ
 • 29. bod Interpelácie
 • 30. bod Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
21.10.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
02.11.2021 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
09.11.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
22.11.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
08.12.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 403
Brezno 41
Dunajská Streda 61
Galanta 1
Hlohovec 59
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 8
Košice 2
Malacky 68
Marianka 8
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 159
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 14
Rimavská Sobota 1
Senec 60
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13