Petržalka MiZ 27.09.2022

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka

 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k 31.08.2022
 • 2. bod Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2022
 • 3. bod Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2022 a schválenie výdavkov čerpaných z úveru
 • 4. bod Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, č. ...../2022 zo dňa .......... o podmienkach poskytovania finančného príspevku na zabezpečenie realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • 5. bod Prerokovanie protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava V, Prokofievova 4, 85101 Bratislava, č. Pd 100/22/1105-2 zo dňa 19.08.2022 proti Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 10/2019 zo dňa 10.06.2019, ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov na území mestskej časti BratislavaPetržalka a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. .../2022 zo dňa ........, ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 6. bod Územný plán zóny Kapitulský dvor
 • 7. bod Návrh na schválenie odplatného nadobudnutia vlastníctva bytového domu Medveďovej 21
 • 8. bod Návrh zámeru výstavby základnej školy Južné mesto
 • 9. bod Stanovisko k žiadosti primátora Hlavného mesta SR Bratislavy č. MAGS OMV 40746/2022 zo dňa 25.08.2022 k prevodu pozemkov formou zámeny a k nájmu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 968 v k. ú. Petržalka - pre vlastníka Slovenskú republiku, v správe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – na uliciach: Hrobákova, Černyševského a Ševčenkova
 • 10. bod . Informácia o stave v Športových zariadeniach Petržalky, s.r.o. (Petržalská plaváreň)
 • 11. bod Informácia o stave v Kultúrnych zariadeniach Petržalky
 • 12. bod Návrh na zmenu účelu použitia kapitálových prostriedkov KZP pre rok 2022
 • 13. bod Návrh na predaj novovytvoreného pozemku registra „C“ KN parc. č. 4098/8 pre pána Ladislava Szalacsiho a pani Evu Hipkú, rod. Szalacsiovú ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 14. bod Návrh na prenájom nebytového priestoru v Dome kultúry Lúky, Vígľašská 1, Bratislava pre Ing. Marianna Vanková – Catering Mystic, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 15. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov v DK Lúky, Vígľašská 1, Bratislava pre Nota Media s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 16. bod Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v bytovom dome Gercenova 8/H, Bratislava pre Občianske združenie OKRAJ, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 17. bod Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte na Ambroseho ul. č. 2, 851 04 Bratislava pre P – MAT n. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 18. bod Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte bývalého pavilónu detských ihrísk Bzovícka 8 v Bratislave pre IGA Group s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľ
 • 19-27. bod Osobitné zretele
 • 28. bod Návrh na prenájom časti pozemku reg. „C“ KN, parc. č. 4431/3 v k.ú. Petržalka a nebytových priestorov v objekte bývalej ZŠ Vlastenecké námestie č. 1, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 29. bod Návrh zámeru predaja časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 4281 pre Mgr. Rudolfa Tornyaiho, PhD. a Ing. Moniku Ármaiovú
 • 30. bod Návrh zámeru kúpy nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove expozitúry VÚB na Rovniankovej ulici 3/A
 • 31. bod Prerokovanie petície „Petícia za iné umiestnenie športovej haly ako na školskom dvore základnej školy Pankúchova 4 v MČ Bratislava-Petržalka“
 • 32. bod Informácia o uzavretých zmluvách na nájom obecných bytov zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a informácia o uzavretých nájomných zmluvách a o predĺžení nájmov už uzavretých nájomných zmlúv na nájom bytov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka za III. štvrťrok 2022
 • 33. bod Písomná informácia o aktuálnom stave voľných bytov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka a bytov zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka za III. štvrťrok 2022
 • 34-36. bodSpráva z kontroly v Kultúrnych zariadeniach Petržalky
  #%. Správa z kontroly plnenia prijatých opatrení k zisteným nedostatkom v súvislosti s vykonanou „Kontrolou poskytovania stravných lístkov príslušnými oddeleniami Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Petržalka za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020“
 • 37 a 38. bod Interpelácia a Rôzne

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 568
Brezno 41
Dunajská Streda 79
Galanta 1
Hlohovec 71
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 20
Košice 2
Malacky 88
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 205
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 78
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13
  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
27.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
B.Bystrica 50
Bardejov 1
Bratislava 568
Brezno 41
Dunajská Streda 79
Galanta 1
Hlohovec 71
Humenné 1
Ilava 1
Ivanka pri Dunaji 20
Košice 2
Malacky 88
Marianka 22
Martin 3
Michalovce 1
Myjava 1
Nitra 3
P. Bystrica 1
Pezinok 1
Piešťany 205
Prešov 3
Prievidza 1
Rajec 23
Rimavská Sobota 1
Šaľa 9
Senec 78
Senica 1
Stupava 29
Topoľčany 2
Trenčín 9
Trnava 1
Valaská 4
Žilina 5
Zvolen 13